Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra İhalenin İptal Edilmesi Talebi İle Yapılan Başvuru

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra İhalenin İptal Edilmesi Talebi İle Yapılan Başvuru

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra İhalenin İptal Edilmesi Talebi İle Yapılan Başvuru

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra İhalenin İptal Edilmesi Talebi İle Yapılan Başvuru

Sözleşmenin imzalanmasından sonra ihalenin iptal edilmesi talebi ile yapılan başvurunun 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapılan münferit bir başvuru olarak kabulü gerektiği,

Her ne kadar ihale sürecine ilişkin olsa da ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonraki bir aşamada yapılan idari başvuru hakkında Kurul’un inceleme yetkisi bulunmadığı,

Mahkemece verilen idarî merci tecavüzü kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 06.04.2021 tarihli kararı:

“Davacı tarafından ihale sürecine ilişkin olarak 04/01/2021 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun reddine ilişkin kararın 06/01/2021 tarihinde davacıya bildirilmesi üzerine itirazen şikâyet yoluna gidilmediği, bilahare ihale üzerinde kalan yüklenici ile sözleşme imzalanmasıyla sona eren ihale sürecinin tamamlanmasını müteakiben 4734 sayılı Kanun'da öngörülen zorunlu idari başvuru yollarından bağımsız olarak söz konusu ihalenin ve akdedilen sözleşmenin iptali istemiyle 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında münferit bir başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun reddi üzerine de işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla dava konusu uyuşmazlık açısından davacının ihaleyi gerçekleştiren idareye yaptığı idari başvuru her ne kadar ihale sürecine ilişkin olsa da başvurunun ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonraki bir aşamada yapıldığı, 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesi gereğince Kurul’un inceleme yetkisi sözleşme imzalanmadan önceki aşamaya münhasır olup 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında ihaleyi gerçekleştiren idareye yapılan başvuruya ilişkin olarak Kurul’un inceleme yapma ve karar verme yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, işbu davada idarî merci tecavüzü bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davacı tarafından ihalenin ve ihale sonucu akdedilen sözleşmenin iptali istemiyle yapılan idari başvurunun reddi üzerine açılan işbu dava hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davacının ihalenin ve sözleşmenin iptali istemli başvurusunun 4734 sayılı Kanun kapsamında "şikâyet" olarak değerlendirilerek şikâyetin reddi üzerine, Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet yolu tüketilmeden davanın açıldığından bahisle idari başvuru yolları tüketilmeden davanın esasının incelenmesine hukuken imkân bulunmadığından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-e maddesi uyarınca dilekçenin itirazen şikâyet başvurusunu inceleyecek idari merci olan ve re’sen hasım mevkiine alınan Kamu İhale Kurumu'na tevdii yönünde verilen temyize konu Mahkeme kararında usûl kurallarına uygunluk bulunmamaktadır.

Ayrıca, Mahkemece yapılan değerlendirmeye istinaden dava konusu ret işlemini tesis eden idarenin hasım mevkiinden çıkarılarak Kamu İhale Kurumu'nun hasım mevkiine alınmasında da usûl hükümlerine uygunluk bulunmadığından, uyuşmazlığın dava konusu ret işlemini tesis eden idare hasım mevkiine alınmak suretiyle karara bağlanması gerektiği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle;

1 .Davacının temyiz isteminin kabulüne;

  1. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 18/02/2021 tarih ve E:20**/19**, K:2021/2** sayılı kararının

BOZULMASINA,

  1. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

     

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13