Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddi

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde "Serbest Muhasebeci" İbaresinin Bulunmaması

Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddi

Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddi

Özet :

  • Somut, ciddi ve teknik analiz içeren iddiaların Kurul tarafından  uzman kişiler aracılığıyla değerlendirilmesi gerektiği
  • Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Ankara 5.İdare Mahkemesinin **.**.2018 tarihli kararı :

 “…Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığınca 10.10.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kalem Eswl (Taşkırma) Cihazı” ihalesine katıldığı, ihale kapsamında teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğundan bahisle teklifinin değerlendirme dışında bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklice teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin 3.2. ve 3.3. maddelerinde belirtilen şartları karşılamadığı, demonstrasyon sürecinin İdari Şartname’nin 7.5.6. maddesine uygun olarak işletilmediği ve böylece istekliye avantaj sağlandığı, ihaleyi yapan idarece yaklaşık maliyetin nasıl belirlendiğinin anlaşılamadığı bu itibarla idarece yaklaşık maliyetin güncellenerek demonstrasyon için gün verilmesi gerektiği iddialarıyla yapılan itirazen şikayet başvurusunun 14.03.2018 tarihli ve 2018/UM.I-585 sayılı Kurul kararı ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün Teknik Şartnamede belirtilen şartları karşılamadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 56. maddesinin 6. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi aşamasında davalı idarece teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması zorunlu olmayıp gerekli hâllerde bu yola gidilebileceği açıktır.

Uyuşmazlıkta, davacı şirket tarafından, ihale uhdesinde kalan firmanın teklif etmiş olduğu taş kırma cihazının Teknik Şartname’de belirtilen şartları karşılamadığı yönündeki iddiaların somut, ciddi ve teknik analiz içeren iddialar olduğu dikkate alındığında, Teknik Şartname’de yer alan kriterler ile ihale uhdesinde kalan firma tarafından teklif edilen cihaza ait kullanım kılavuzu ve fotoğraflar incelendiğinde, davacı şirket tarafından yöneltilen iddiaların teklif edilen cihaz ait şok başlığının hastanın sırt üstü ve yüzüstü yatışlarında tam alttan, tam üstten ve alt-yandan yaklaşmaya imkân sağlayacak şekilde olduğu noktasında tereddüt oluşturduğu, bu cihaza ait kullanım kılavuzunu kıyaslamak suretiyle bir değerlendirme yapılması gerekirken, diğer bir anlatımla davacı şirket tarafından ileri sürülen iddiaların yeniden bir demonstrasyon işlemine gerek bulunmaksızın uzman kişi ya da kuruluşlar tarafından cihaza ait kullanım kılavuzu üzerinde yapılacak inceleme neticesinde anlaşılabilecek iddialar olması karşısında, sorumluluğun, usulüne uygun olarak ihale komisyonunca Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılmış demonstrasyon işlemlerinde gerekli tetkikleri yapmakla mükellef olan ihaleyi yapan idareye ait olduğu gerekçesiyle tesis edilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmış olup kararın bu kısmının uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı açıktır.

Öte yandan, davacı şirketin bunun dışındaki iddiaları ile ilgili itirazen şikayet başvurusunun kısmen süre kısmen de esas bakımından reddedilmesinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan açık hukuka aykırılık ve idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması şeklindeki her iki koşulun gerçekleşmediği anlaşılmakla bu kısma yönelik yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmektedir.” gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının; davacı şirketin ihale üzerinde bırakılan isteklice teklif edilen ürünün Teknik Şartname’de belirtilen şartları taşımadığı iddiasına yönelik itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına, kalan kısım yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13