loader image

Teklif Zarfının Üzerine İdarenin Adının Yanlış Yazılması

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde  Metrajlar Arasında Fark Olması

Teklif Zarfının Üzerine İdarenin Adının Yanlış Yazılması

Teklif Zarfının Üzerine İdarenin Adının Yanlış Yazılması

“…Dosyanın incelenmesinden, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 03.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve davacı şirket üzerine bırakılan “40 adet silahlı, 160 adet silahsız özel güvenlik hizmeti alımı” ihalesine ilişkin olarak ihaleye katılan dava dışı MSM Güvenlik’in teklifinin teklif zarfındaki idarenin adı, adresi, telefon ve faks bilgilerinin başka idareye hitap ettiği gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı (zarfın açılmadığı), MSM Güvenlik’e ihale kararının 22.12.2014’te tebliğ edildiği, firma tarafından idareye 30.12.2014 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyetin

14.01.2015 tarihinde tebliğ edilen kararla reddi üzerine de 19.01.2015 tarihinde davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dava konusu Kurul kararı ile isteklinin zarfının değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca zarfın iade edilmeyerek isteklinin usulüne uygun şekilde şikâyet başvurusunda bulunmasına ve şikâyet hakkının kullanılmasının kısıtlanmasına neden olunduğu, bu aykırılıkların düzeltici işlem tesisi ile giderilmesi mümkün olmadığından ihalenin iptaline karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuat gereği, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarihin, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Uyuşmazlık konusu olayda, MSM Güvenlik'in şikâyete konu durumdan 22.12.2014 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararıyla haberdar olduğunun kabulü gerektiğinden. bu tarihten itibaren süresi içerisinde 30.12.2014 tarihli dilekçeyle ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

MSM Güvenlik tarafından her ne kadar teklif zarfının üzerine ihaleyi yapan idare bilgileri yanlış yazılmış olsa da, zarf üzerinde yazılan ihale kayıt numarasının dava konusu ihaleye ilişkin olduğu, teklif zarfının ihaleyi yapan idareye/komisyona verildiği ve teklifin bu ihale için verildiğinde tereddüt bulunmadığı açık olup, zarfın üzerinde idareye ilişkin bilgilerin yanlış yazıldığından bahisle teklifin değerlendirmeye alınmaması hukuka uygun görülmemiştir.

Ayrıca, idare tarafından şikâyet başvurusunun “şikâyet başvurusu ekinde verilen yetkili temsilci belgelerinin fotokopi olduğundan bahisle” şekil yönünden reddedildiği görülmekle birlikte, idarenin ihalede mevzuata aykırı şekilde teklif zarfını ilgiliye iade etmediği, bu çerçevede isteklinin usulüne aykırı şekilde şikâyet başvurusunda bulunmasına ve şikâyet hakkının kullanılmasının kısıtlanmasına sebep olduğu açık olup, başvurunun yetki belgelerinin fotokopi olduğundan bahisle reddi de hukuka uygun bulunmamaktadır.

Öte yandan, idare tarafından şikâyet başvurusunun reddi üzerine, itirazen şikâyet başvurusu süresi beklenmeksizin mevzuata aykırı şekilde davacı şirket ile sözleşme imzalanmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihalenin iptali gerekeceği tabiidir.

Bu durumda, ihalenin iptaline dair dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…”şeklinde gerekçe belirtilerek Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.06.2015 tarihli ve E:2015/827, K:2015/837 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13