Şikâyet itirazen şikayet sürelerinin başlangıç tarihinin belirlenmesi

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Şikâyet itirazen şikayet sürelerinin başlangıç tarihinin belirlenmesi

  • Şikâyet itirazen şikayet sürelerinin başlangıç tarihinin belirlenmesi

  • İhale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun'da öngörülen sürede idareye başvurmalarında hukukî bir engel bulunmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 01.12.2021 Tarihli kararı:

“... 16/12/2020 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararında Öztur Öğrenci ve Personel Servis Hizmetleri Taşımacılık Turizm Gıda inşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Ordu Seçkin Tur Servis Hizmetleri Gıda Otomotiv Sanayi Temizlik Turizm Tic. Ltd. Şti. İse ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiştir. Umut K. 'nin teklifi geçerli teklif olarak 4. sırada, davacının teklifi ise 5.sırada yer almış, anılan İhale komisyonu kararına yönelik Umut K. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde Kamu İhale Kurulu'nun 03/02/2021 tarih ve 2021/UH.II-285 sayılı kararı ile, önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi suretiyle teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklama istenilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul kararını uygulamak üzere alınan ve 25/02/2021 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararında bazı istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilerek, ihale Umut K. uhdesinde bırakılmış, davacının teklifi ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmiştir.

Davacı tarafından 03/03/2021 tarihli şikâyet dilekçesi ile “İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Umut K. ve Umut Tur Serv. Hiz. Taş. Gıda Oto San. Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi Tekin K. ihaleye baba-oğul olarak katılmışlardır. Bahsi geçen baba ve oğul aynı evde ikamet etmekte olup, ihale uhdesinde kalan Umut K. 'nin iş yeri adresi de babası ile birlikte ikamet ettiği evdir. Ayrıca; Umut K. ve Umut Tur Serv. Hiz. Taş. Gıda Oto San. Tic. Ltd. Şti. söz konusu ihaleye ait ihale dokümanını aynı IP üzerinden indirmişler ve ihaleye sundukları e-tekliflerini aynı İP adresi üzerinden göndermişlerdir. İhale için almış oldukları geçici teminatlarını aynı bankadan almışlardır. Aynı zamanda Umut K. ve Umut Tur Serv. Hiz. Taş. Gıda Oto San. Tic. Ltd. Şti.'nin kullanmış oldukları e- posta adresi umuttur52otmail.com olup aynı e-posta adresini kullanmaktadırlar. Söz konusu ihalede ortak hareket ederek çıkar sağlamak amacıyla avantaj elde ettikleri açıktır." iddiasıyla ihaleyi yapan idareye başvuruda bulunulmuştur.

Şikâyet başvurusunun idarece 05/03/2021 tarihinde reddedilmesi sonrasında 09/03/2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş, dava konusu Kurul kararı ile başvurunun süre yönünden reddine karar verilmesi üzerine de anılan Kurul kararının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için 03/02/2021 tarih ve 2021/UH.II-285 sayılı Kurul kararının yerine getirilmesine yönelik olarak alınan 25/02/2021 tarihli ihale komisyonu kararının, davacıların hukukî durumunda herhangi bir değişiklik meydana getirip getirmediğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, 25/02/2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile en avantajlı teklif sahibi isteklinin değiştiği ve davacının bu tarihli ihale komisyonu kararı ile ilk kez ihalenin uhdelerinde kalma ihtimalini ortaya çıkaran "ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olma" konumuna geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle 25/02/2021 tarihli ihale komisyonu karan ile davacılar hakkında yeni bir hukukî durumun meydana geldiğinin kabulü gerekmektedir.

Bu durumda, ihale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun'da öngörülen sürede idareye başvurmalarında hukukî bir engel bulunmadığından, 25/02/2021 tarihli ihale komisyonu kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren Kanun’un 55. maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilecektir.

Bu itibarla, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin ihale komisyonu kararının 25/02/2021 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından ihaleyi gerçekleştiren idareye süresi içerisinde, 03/03/2021 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki temyize konu idare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13