İtirazen Şikayet İncelemesinin Şikayet Dilekçesindeki İddialarla Sınırlanamayacağı

Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

İtirazen Şikayet İncelemesinin Şikayet Dilekçesindeki İddialarla Sınırlanamayacağı

  • İtirazen Şikayet İncelemesinin Şikayet Dilekçesindeki İddialarla Sınırlanamayacağı

  •  Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddiaların, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 17.09.2018 tarihli kararı:

“…4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun’da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine  bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, davacının, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda  bulunduğu anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken şikâyet başvurusunda açık ve ayrıntılı olarak ileri sürülmeyen bir iddianın somutlaştırılmak suretiyle ileri sürülmesi nedeniyle başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13