Satış Tutarı Tespit Tutanağının Ayrı Ayrı Düzenlenip Düzenlenmediğinin İrdelenmesi Gerektiği Hakkında

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde "Serbest Muhasebeci" İbaresinin Bulunmaması

Satış Tutarı Tespit Tutanağının Ayrı Ayrı Düzenlenip Düzenlenmediğinin İrdelenmesi Gerektiği Hakkında

  • Satış Tutarı Tespit Tutanağının Ayrı Ayrı Düzenlenip Düzenlenmediğinin İrdelenmesi Gerektiği Hakkında

  • Aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan fiyat teklifi kapsamında her bir tip girdi için ayrı ayrı satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmesi gerektiği

  • Satış tutarı tespit tutanağının ayrı ayrı düzenlenip düzenlenmediğinin anlaşılamaması karşısında eksik inceleme sonucu alınan Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.  

Danıştay 13. Dairesinin 10.10.2019 tarihli kararı:

 “… İhalede 59 ihale dokümanı satın alınmış, 42 isteklinin katıldığı ihale … Yol Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmıştır. İhaleye katılan istekliler tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında bulunulmuş, gelinen son aşamada 11/02/2019 tarih ve 7 sayılı ihale komisyonu kararı ile … Yol Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ye yaptırılan aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihale anılan şirket üzerinde bırakılmıştır. Bunun üzerine davacı şirket tarafından ihale üzerinde bırakılan şirketin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı yönündeki iddialarla yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

 Temyize konu Mahkeme kararının (Mahkemece yapılan numaralandırmaya göre) 1. ve 3. iddialar yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik görülmemiştir.

 Temyize konu Mahkeme kararının 2. ve 4. iddialar yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmına gelince; 2. iddia ("Tİ-KAZI" poz numaralı iş kaleminin alt girdilerinden "03.141 poz numaralı "Paletli delgi makinesi" için ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından 742.000,00-TL fiyat öngörüldüğü, ancak anılan girdinin 2016 yılı ve sonrasında yayınlanmış bir rayicinin bulunmadığı, yapılan açıklamanın belgelere dayanmadığı) bakımından yapılan değerlendirmede;

İhaleyi gerçekleştiren idarece aşırı düşük teklif açıklaması istem yazısında isteklilere gönderilen iş kalemlerinden "Tİ-KAZI (Her cins ve klastaki zeminde yarma, yan ariyet kazısı yapılması ve dolgu alanındaki her cins zayıf zemin kazısı yapılması ve kullanılması (taşıma dâhil)" iş kaleminin analiz girdilerinden "03.141 Paletli Delgi Makinesi (112 KW (152 Hp), 2500 rpm) (Ankraj, zemin çivisi, bulon, barbakan deliği delinmesi için) analiz girdisinin açıklanması kapsamında ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından kendi malı olan "Furukawa Paletli Kaya Delme Makinesi 183 Hp, 2003 Model, Motor: 6BGI156699" makinesinin sunulduğu, ancak idarece istenilen makine ile şirket tarafından sunulan makinelerin aynı makineler olmadığı, dolayısıyla anılan girdi için yapılan açıklamaların idarece istekliye tebliğ edilen analiz formatında belirtilen makinenin teknik özelliklerine uygun olarak açıklanmadığı, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen analizlerdeki miktarların değiştirilemeyeceği göz önüne alındığında aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılma amacının temelden sarsılacağı, analiz formatında yer alan farklılaştırma kabul edilemeyeceğinden Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı; 4. iddia ("GeoGrid-P" poz numaralı iş kalemine ilişkin maliyet bileşenlerinin ayrı ayrı gösterilmesi suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması yapılmadığı, iş kalemlerinin birleştirilerek tek bir fiyat teklifi ile açıklanmasının uygun olmadığı, iş kaleminin 5 farklı bileşenden oluştuğu, bunlar için sıralı olarak fiyat teklifi alındığı, makine, malzeme, nakliye ve yakıt giderlerinin fiyat teklifinde gösterilmediği, sunulan fiyat teklifinin standart analiz formuna uygun olmadığı, girdilerin ayrıştırılarak açıklanması gerektiği) bakımından yapılan değerlendirmede,

 İhale üzerinde bırakılan şirket tarafından "GeoGrid (Polyester Örgülü) Temini-İşçiliği (Her Tipte) ve Teşkili (Taşıma Dâhil)" iş kaleminin analiz girdilerinden 5 adet girdi tipi için fiyat teklifi almak suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasının yapıldığı, bütün girdiler için fiyat teklifinde ayrı ayrı birim fiyat teklifi verildiği, ancak fiyat teklifine konu olan girdi tiplerinin birim fiyatları için satış tutarı tespit tutanağının ayrı ayrı düzenlenip düzenlenmediğinin anlaşılamadığı görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan fiyat teklifi kapsamında her bir tip girdi için ayrı ayrı satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmesi gerekirken, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının Kurul tarafından bu husus yönünden irdelenmeden eksik inceleme sonucu iddianın reddedildiği anlaşıldığından Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, temyize konu İdare Mahkemesi kararının 2. ve 4. iddialar yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır  …”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13