Proforma Fatura Alınan Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilen Faaliyet Konusu

Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi

Proforma Fatura Alınan Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilen Faaliyet Konusu

Proforma Fatura Alınan Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilen Faaliyet Konusu 

Danıştay 13. Dairesi’nin 01.07.20  15 tarihli kararı

 “…Dava dosyasının incelenmesinden; TEİAŞ 7. İletim Tesisleri ve İşletmeleri Grup Müdürlüğü tarafından 03.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "36 Ay Süreli Sosyal Tesislerin Temizlik ve Bakımı, Yemekhane, Lokal, Çay Ocaklarının İşletilmesi İle Doğalgaz Isı Merkezi Personeli Hizmet Alımı İşi" ihalesinde en avantajlı teklif sahibi olarak Hazarpir Taah. Paz. İnş. TemBilg. Don. San. ve Tic. Ltd. Şti - Elfa Taah. İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti - Derviş Doğan İş Ortaklığı’nın belirlendiği, davacı şirketin 03.11.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun ilgili idarenin 05.11.2014 tarihli yazısı ile reddedildiği, 14.11.2014 tarihinde ihale üzerinde kalan firmanın aşırı düşük fiyat açıklaması ile ilgili olarak bazı iddialarda itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikâyet başvurusunun dava konusu karar ile reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde kalan firmanın teklif aldığı ARKN Ltd. Şti.'nin faaliyet konuları arasında 20.05.2011 tarih ve 7819 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, "yanmış koyun gübresi ve çim tohumu" sayılmadığından, bu durum yukarıda aktarılan Kamu İhale Genel Tebliği hükmüne aykırılık teşkil ettiği iddia edilebilir. Ancak, Kamu İhale Genel Tebliği'nin anılan hükmünden sonra yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un "Ticaret şirketlerinin hak ehliyeti" başlıklı 15. maddesi ile şirketlerin faaliyet konularına ilişkin kısıtlamaların Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yazılmamış sayılacağı düzenlendiğinden, şirketlerin sırf ticaret sicilinde sayılan faaliyet konuları ile sınırlı olarak faaliyette bulunabileceği sonucuna ulaşmak kanunun açık hükmüne aykırılık oluşturacaktır. Bu durumda, yanmış koyun gübresi ve çim tohumu malzemelerine de yer verilen proforma fatura alınması, proforma faturaya dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağının isteklinin açıklamaları ekinde yer alması, meslek mensubunca belgelerin imzalanarak malzemelerin yevmiye defteri kaydının belirtildiği hususları göz önüne alındığında, bu malzemelerin alım satım faaliyetini yürütmesinde kanunen bir engel bulunmayan firmadan alınan belgelerle yapılan aşırı düşük açıklamalarında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, Mahkeme kararının iptale ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 20.02.2015 tarih ve E:2015/90, K:2015/227 sayılı kararının temyiz edilen kısmının bozulmasına, davanın reddine,”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13