235 Kişi ile 20 Ay 28 Gün Süreli Temizlik Hizmetleri Çalıştırılacak Personel İhalesi

235 Kişi ile 20 Ay 28 Gün Süreli Temizlik Hizmetleri Çalıştırılacak Personel İhalesi

235 Kişi ile 20 Ay 28 Gün Süreli Temizlik Hizmetleri Çalıştırılacak Personel İhalesi

235 Kişi ile 20 Ay 28 Gün Süreli Temizlik Hizmetleri Çalıştırılacak Personel İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/027 

Gündem No : 10

Karar Tarihi : 27.03.2013

Karar No : 2013/MK-93 

Şikayetçi: Tüm-Pa Tem. ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Paz. Ltd. Şti.

 İhaleyi yapan idare: Amasya Belediye Başkanlığı

 Başvuru tarih ve sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

18.12.2012 tarih ve 2012/UH.IV-4864 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen 28.02.2013 gün ve E:2013/69 sayılı dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Amasya Belediye Başkanlığı tarafından 17.09.2012 tarihinde yapılan "235 Kişi ile 20 Ay 28 Gün Süreli Temizlik Hizmetleri Çalıştırılacak Personel” ihalesine ilişkin olarak Tüm-Pa Tem. ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Paz. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin alınan 12.12.2012 tarih ve 2012/UH.IV-4794 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında, “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğincebaşvurunun şekil  yönünden  reddine”   karar verilmiştir.

Davacı Tüm-Pa Tem. ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Paz. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 28.02.2013 gün ve E:2013/69 sayılı kararında,

“Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirket tarafından Amasya Belediye Başkanlığı’nca 17.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 235 kişi ile 20 Ay 28 Gün Süreli Temizlik Hizmetleri Çalıştırılacak Personel” ihalesinin başka bir istekli lehine sonuçlanması üzerine, ihaleyi kazanan Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 6.803.569,60 TL iken yaklaşık maliyetin 7.383.000 TL, davacı şirketin teklifinin ise 7.133.460 TL olduğu dikkate alındığında ihale konusu işi layığı ile yapamayacağı bu nedenle yapılan aşırı düşük teklif değerlendirmelerinin mevzuta aykırı olduğu iddialarına ilişkin olarak gereğinin yapılması istemi ile yaptığı başvurusunun dava konusu Kamu İhale Kurulu kararı ile somut delillerin ortaya konulmadığı, iddiaların varsayıma dayandığı gerekçesi ile 4734 sayılı Kanunun 54. Maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacının ihaleye giren diğer firmaların teklif dosyalarının içeriğini bilemeyecek durumda bulunması ve bu nedenle başvuruya konu iddiası ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı gözetildiğinde, davacının uyuşmazlık konusu ihale işleminin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi unsuru yönünden, ihaleyi kazanan isteklilerin proforma ve alış-satış faturalarının ticari defter ve kayıtlara uygun olup olmadığı, tedarikçi firma ile organik bağının ve öngörülen giyim maliyetinin incelenmesi istemiyle, söz konusu aşırı düşük teklif değerlendirilmesinin mevzuatına uygun olmadığı gerekçeleriyle yaptığı itirazen şikayet başvurusunun, yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin, 2577 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle,

 1)  Kamu İhale Kurulunun 18.12.2012 tarih ve 2012/UH.IV-4864 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvurunun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden incelenmesine,

    Oybirliği ile karar verildi.

    Mahmut  GÜRSES

   Başkan

   Ali Kemal  AKKOÇ

  Kurul Üyesi

   Erkan  DEMİRTAŞ

  Kurul Üyesi

  Ahmet  ÖZBAKIR

 Kurul Üyesi

  Mehmet Zeki  ADLI

 Kurul Üyesi

  Hasan  KOCAGÖZ

 Kurul Üyesi

  Hamdi  GÜLEÇ

 Kurul Üyesi

  Mehmet  AKSOY

 Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13