Satış Tutarı Tespit Tutanağı Serbest Muhasebeci Tarafından Hazırlanamaz

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

Satış Tutarı Tespit Tutanağı Serbest Muhasebeci Tarafından Hazırlanamaz

Satış Tutarı Tespit Tutanağı Serbest Muhasebeci Tarafından Hazırlanamaz

Fiyat teklifi ile satış tutarı tespit tutanağının hazırlanması, imzalanması ve kaşelenmesinin "serbest muhasebeci" tarafından yapılamayacağı- Sonradan SMMM unvanı kazanılmış olsa dahi, belgelerin hazırlandığı tarihte SMMM sıfatı bulunmadığından açıklamaların mevzuata uygun kabul edilemeyeceği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin  2021 tarihli kararı;

“… Aktarılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ihalede aşırı düşük teklif sunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanun'un 38. maddesi uyarınca açıklama yapabileceği, isteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belge olarak üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerini sunabileceği, üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) düzenleneceği, meslek mensubunun ise Yeminli Mali Müşavirler (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, fiyat teklifi ile satış tutarı tespit tutanağının hazırlanması, imzalanması ve kaşelenmesinin "serbest muhasebeci" tarafından yapılamayacağı anlaşılmıştır.…Bu bağlamda, fiyat teklifi ve satış tutar tespit tutanağında serbest muhasebeci olarak imza ve kaşesi olan G.G.'nin, "SMMM" unvanını kazandığı TÜRMOB'un 22/05/2015 tarihli yazısıyla kendisine bildirilmiş ise de, söz konusu "SMMM" unvanının kullanılabilmesi için gerekli olan şartların tamamlanması üzerine 10/11/2020 tarihinde G.G. adına "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı’nın düzenlendiği ve 13/11/2020 tarihli talep üzerine "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik kaşesi’nin verildiği görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 27/08/2020 tarihli fiyat teklifinin ve eki satış tutarı tespit tutanağının 18730 kaşe no.lu TÜRMOB kaşesi kullanılmak suretiyle "Serbest Muhasebeci (SM)" sıfatıyla G.G. tarafından imzalandığı, fiyat teklifinin dayanağı satış tutarı tespit tutanağının serbest muhasebeci kaşesi ve imzası kullanılarak düzenlendiği, açıklama ekinde sunulan ve TÜRMOB'dan alınan G.G. adına düzenlenmiş 31/08/2020 tarih ve 3639 no.lu Faaliyet Belgesi'nde, Unvan: "SM", Ruhsat No: 07338852, Kaşe No: 18730 olduğu bilgilerine yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin ve satış tutarı tespit tutanağının "SMMM" sıfatıyla hazırlanmadığı, Dairemizin ara kararına verilen cevaplardan G.G.'ye "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı’nın 10/11/2020 tarihinde, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik kaşesi’nin ise 13/11/2020 tarihli talebine istinaden verildiği, dolayısıyla uyuşmazlık konusu belgelerin hazırlandığı tarihte G.G.'nin "SMMM" unvanına sahip olmadığı dikkate alındığında, serbest muhasebeci tarafından hazırlandığı görülen belgelerdeki eksikliğin bilgi eksikliği kabul edilerek tamamlatılması da mümkün olmadığından, sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet görülmemiştir.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13