Rekabet Koşulları Oluşmadığından Bahisle İhalenin İptali

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

Rekabet Koşulları Oluşmadığından Bahisle İhalenin İptali

Rekabet Koşulları Oluşmadığından Bahisle İhalenin İptali

Özet :

İdare tarafından ihaleyi iptal yetkisi kullanılırken ihale konusu işin özelliği, benzer işlere ilişkin diğer ihalelerin sonuçları, ihalede oluşan fiyatın piyasa şartlarına uygun olup olmadığı gibi hususlar ortaya konulmaksızın salt geçerli iki teklifin kalması nedeniyle yeterli rekabet şartlarının sağlanamadığından bahisle ihalenin iptali kararının hukuka uygun olmadığı - İdarenin rekabet koşullarının oluşması için bu alanda faaliyet gösteren ve şartnamede belirlenen yeterlik kriterlerini sağlayan tüm firmaların katılımını sağlayacak usulde ihale edilmesi gerektiği hakkında karar

Ankara 12. İdare Mahkemesi 03.10.20** tarih, 20**/19** Esas sayılı kararı

  “Dava dosyasının İncelenmesinden, Oniki şubat Belediye Başkanlığı Etüd-Proje Müdürlüğü'nce açık İhale usulü ile Belediye Hizmet Binası İkmal inşaatı Yapım işi"İhalesinin 08/05/2017 tarihinde geçekleştirildiği, 24 adet ihale dokümanın satıldığı ve ihaleye 4 İsteklinin katıldığı, 09.05.2017 tarihli ihale komisyon kararı İle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak davacı şirketin belirlendiği ve EKAP üzerinden 22.05.2017 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildikleri, 23.05.2017 tarihinde İse davacı şirkete kanuni işlemlerin henüz tamamlanmadığı, bu nedenle sözleşmeye davet yazısının dikkate alınmaması gerektiği, kanuni işlemler tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacağının belirtildiği, 12.06,2017 tarihinde ihale yetkilisince, .".ihalede 24 adet doküman satın alındığı, 4 İsteklinin teklif verdiği, yapılan değerlendirmede 2 geçerli teklif kaldığı ve yapılan tenzilat dikkate alındığında yeterli rekabetin sağlanamadığı..."gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, kararın kamu yararını sağlamaya yönelik bir işlem olduğu gerekçeleriyle dava konusu ihalenin iptali üzerine iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

      Olayda, ihale yetkilisi tarafından 12.06.2017 tarihli ihalenin iptaline ilişkin kararın gerekçesi olarak, geçerli tek teklif sahibinin kalmasıyla yeterli rekabet şartlarının sağlanamadığı belirtilmiş olsa da, dava konusu ihalede 24 dokümanın satın alındığı, ihaleye 4 İstekli tarafından teklif sunulduğu, geçerli 2 teklifin kaldığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun’un aradığı anlamda rekabet ortamının sağlandığı, ihaledegeçerli2teklifin kalmasının tek başına ihalede rekabet koşullarının sağlanamadığı sonucunu doğurmayacağı, kaldı ki davacı şirketin teklifinin yaklaşık maliyetin de altında olduğu, idare tarafından ihaleyi iptal yetkisi kullanılırken İ"hale konusu İşin özelliği, benzer işlere ilişkin diğer ihalelerin sonuçları, ihalede oluşan fiyatın piyasa şartlarına uygun olup olmadığı" gibi hususlar ortaya konulmaksızın salt geçerli iki teklifin kalması nedeniyle yeterli rekabet şartlarının sağlanamadığından bahisle ihalenin iptaline karar verildiği görüldüğünden, ihalenin iptali kararma karşı yapılan itirazen şikâyet başvuruları neticesinde Kamu İhale Kurulunun ret kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

       Diğer yandan, iptaline karar verilen ihalede yaklaşık maliyetin 47.793,721,00 TL 09.05.2017 tarihli ihale komisyonu kararıyla İhale uhdesinde bırakılan davacı şirketin teklifinin42.987.000,00TL olduğu, davacı şirketin teklifinin yaklaşık maliyetin altında ve fakat yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, Mahkememizin 12/09/2017 tarihli ara kararına istinaden davalı idare tarafından sunulan bilgi ve belgelere bakıldığında, ihale iptal edildikten sonra aynı işin teknik ve idari şartnamelerde gerekli düzeltmeler yapılarak aynı şartlarla yeniden pazarlık usulüyle ihaleye çıkıldığı, yeni ihaledeki yaklaşık maliyetin 48.007.595,72 TL ve en avantajlı teklifin 42.279.000,00 TL olduğu, birinci ihaledeki yaklaşık maliyet ve teklife göre kıyaslama yapıldığında birinci ihaledeki tenzilat oranı ile ikinci ihaledeki tenzilat oranını yaklaşık %1 oranında fark olduğu, davalı idarenin rekabet koşullarının oluşması için bu alanda faaliyet gösteren ve şartnamede belirlenen yeterlik kriterlerini sağlayan tüm firmaların katılımını sağlayacak usulde ihale edilmesi gerekirken, 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesinde sayılan şartların oluştuğuna dair hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, ihale yetkilisi tarafından, kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından yapılan değerlendirme sonucunda, takdir yetkisini kullanarak alındığı ihalenin iptali kararında belirtilen gerekçelerin 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13