Pazarlık Usulü İhalelerde Davet Tarihi ile İhale Tarihi Arasındaki Asgari Süre

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Pazarlık Usulü İhalelerde Davet Tarihi ile İhale Tarihi Arasındaki Asgari Süre

Pazarlık Usulü İhalelerde Davet Tarihi ile İhale Tarihi Arasındaki Asgari Süre

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 22.12.2016 tarihli karar:

“…Dosyanın incelenmesinden; uyuşmazlığa konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 21. maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile ve ihale ilanı yayımlanmadan gerçekleştirildiği, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilinceye kadar, günbatımı ve gündoğumu arasında çalıştırılacak ambulans helikopterler ile 180 gün süreyle gece şartlarında hasta ve yaralı taşıma hizmetleri olarak belirlendiği, doküman almaya ve teklif vermeye davet konulu yazıların 11 adet firmaya 14.03.2016 tarihinde saat 14:55 ile 15:28 arasında faks ile gönderildiği, davet yazılarında ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak teklifin en geç 17.03.2016 tarihi saat 11:00'e kadar ulaştırılması gerektiğinin belirtildiği, 2 adet ihale dokümanı satın alındığı, 17.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye yalnızca1 isteklinin teklif sunduğu ve bu isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, davacının ihale dokümanını 15.03.2016 tarihinde satın aldığı, 16.03.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu ve başvurusunun ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği görülmektedir.

               Yukarıda aktarılan yasa ve yönetmelik kurallarının dava konusu  olayla  birlikte değerlendirilmesinden;  4734 sayılı Kanun'un 21/b maddesi kapsamında gerçekleştirilen ihalede, işlerin ivediliği ve niteliği göz önünde bulundurularak ilan yapıp yapmama konusunda idareye verilen takdir yetkisinin, idarece ilan yapılmaması yönünde kullanılmış olduğu ve bu kapsamda firmalara davet  yazıları gönderilerek işlem tesis edildiği, anılan Kanun maddesinin gerekçesinde yer alan pazarlık usulü ile yaptırılabilecek işlerin belirlenmesi sırasında, işlerin özelliği ve ivedilik gibi kriterlerin esas alındığı, rekabetin sağlanabilmesi için ilan yapılması zorunluluğu  bulunmayan hâllerde en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi gerektiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, rekabet ortamının sağlanabilmesi için 11 adet firmaya doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısı gönderildiği,  bu anlamda mevzuatta  öngörülen  yükümlülüklerin  idarece yerine getirildiği görülmektedir.

             Mevzuatta, davet tarihi ile ihale tarihi arasında beklenilmesi gerekli bir sürenin düzenlenmediği, böyle bir düzenlemenin ihalenin ivediliği ve niteliği göz önüne alındığında işin doğasıyla bağdaşmayacağı, bu anlamda ilâna ilişkin süreler açısından zorunluluğun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

          Davacı şirketin, belirlenen teklif verme süresinin yetersiz olduğu, şikâyet başvurularının süre açısından kısıtlandığı, zeyilname düzenlenmesini gerektirebilecek durumların olması durumunda bu sürenin kullanılamayacağı yönündeki iddialarına gelince;

              Aktarılan Kanun hükmü uyarınca ihale tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar yapılması gereken dokümana yönelik şikâyet başvurularının süre itibarıyla sınırlandırıldığının açık olduğu ve idareye şikâyet başvurusunun ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılmadığı gerekçesiyle ihaleyi yapan idarece  şikayet başvurusunun reddine karar verildiği görülmekle beraber, kamu ihale mevzuatı uyarınca istekli olabilecekler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili talepte bulunabileceklerdir. Davacı şirketin şikâyet başvurusu incelendiğinde teklif verilmesine engel hangi durumların bulunduğuna ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediği, zeyilname düzenlenmesini gerektirecek bir durumun somut olarak ortaya konulmadığı, süre sınırlaması dışında teklif verilmesini engelleyen hususlara ilişkin somut bir iddianın ileri sürülmediği , ihale  dökümanına   yönelik olarak açıklanması istenen herhangi bir iddianın ortaya konulmadığı görülmektedir. Bu anlamda, dava konusu ihaleye teklif verilememesine gerekçe olarak hangi hususların süre açısından karşılanamayacağına ilişkin bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

          Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı'nca, firmalara davet yazısı gönderilerek gerçekleştirilen ihalede mevzuata aykırılık bulunmadığından, dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

      Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 21.06.2*** tarih ve E:20**/1**7, K:2**/2**7 sayılı kararının BOZULMASINA, DAVANIN REDDİNE…”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13