Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Deneyiminin Belgelendirilmesi

Şikayet - İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Deneyiminin Belgelendirilmesi

  • Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminin belgelendirilmesi

  • İşte personel çalıştırılması halinde sözleşme ve fatura/serbest meslek makbuzuna ek olarak, o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği

  • Sözleşmede yer alan düzenlemede işte personel çalıştırılacağı anlaşıldığından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde sunulması zorunluluğu getirilen personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği hakkında.

Danıştay 13.  Dairesi’nin 12.11.20** tarihli kararı:

 “…İstekliler tarafından iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar kapsamında olan özel sektöre iş gerçekleştirilmesi hâlinde, iş deneyimini belgelendirmek için sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura örnekleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları veya bunların mevzuatta sayılan kişi ya da kurumlar tarafından onaylı suretlerinin, bu işlerde personel çalıştırılması hâlinde ise, sözleşme ve fatura/serbest meslek makbuzuna ek olarak, o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması, deneyim konusu işin istekli tarafından üstlenilmiş ve gerçekleştirilmiş olduğu hususunun gerçekliğinde tereddüt oluşmaması bakımından da sunulan bu belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir uyumsuzluk veya çelişki bulunmaması gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu ihalede, davacı tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmede, davacı şirketin söz konusu işte çalıştıracağı tüm personelini aylık SGK prim ödeme belgelerini işverene ibraz edileceğinin belirtildiği, bu bağlamda, sözleşmeye konu işte personel çalıştırılacağının açık olduğu, buna karşın, davacı şirketin, iş deneyimini tevsiken sunduğu belgeler arasında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde sunulması zorunluluğu getirilen personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13