Özel Ortak Hakkındaki Yasaklama Kararı- Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Özel Ortak Hakkındaki Yasaklama Kararı- Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Özel Ortak Hakkındaki Yasaklama Kararı- Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Özel Ortak Hakkındaki Yasaklama Kararı- Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Yasaklama Kararının Resmi Gazete Yayınlandığı Gün İhaleye Giren İş Ortaklığında İş Ortağının Hukuki Durumu

İş ortaklığının, ilk yasaklama kararından haberdar olmaksızın ihaleye katıldığının kabulü gerektiği, iş ortaklığının ihaleye teklif vermeden önce özel ortağın yasaklı olduğunu bilemeyeceği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.10.2022 tarihli kararı:

 “…1. Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının, iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddi yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

  1. Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının, iş ortaklığının geçici teminatının gelir kaydedilmesi bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddi yönünden davanın reddine ilişkin kısmına gelince;

Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin ihaleye iş ortaklığı kurmak suretiyle katıldığı, anılan iş ortaklığının özel ortağı Şark Kimya'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Antalya İlçe ve Mahallelerinde Yapılmak Üzere; Temel Yapılması, Temel Malzeme Üzerine Astar Yapılması ve Çift Kat Emülsiyon Asfalt Yapılması İşi" ihalesi nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı, bu kararın 04/04/2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandığı ve anılan şirketin de bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklı hâle geldiği, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı bulunduğu hâlde 04/04/2018 tarihinde gerçekleştirilen dava konusu ihaleye iştirak edildiği anlaşılmaktadır.

Şark Kimya hakkındaki ihalelerden yasaklama kararının 04/04/2018 tarih ve 30381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, dava konusu değerlendirme dışı bırakılma ile geçici teminatın irat kaydedilmesi kararına konu 2018/85762 ihale kayıt numaralı ihalenin ise yasaklama kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı gün olan 04/04/2018 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirildiğinin 24/04/2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile sabit olduğu dikkate alındığında, davacı şirketin dâhil olduğu iş ortaklığının, ilk yasaklama kararından haberdar olmaksızın ihaleye katıldığının kabulü gerektiği, iş ortaklığının ihaleye teklif vermeden önce özel ortak Şark Kimya'nın yasaklı olduğunu bilemeyeceği anlaşıldığından, geçici teminatının gelir kaydedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının, ihaleyi yapan idarece iş ortaklığının geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin kısmına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik kısmında hukuka uygunluk, bu kısım açısından davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının temyiz isteminin kısmen reddine,
  2. Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 20/11/2018 tarih ve E:2018/2365, K:2018/2347 sayılı kararının, dava konusu Kurul kararının, iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddi yönünden davanın reddine ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının bu kısmı ile davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının ONANMASINA,
  3. Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne;
  4. Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının, iş ortaklığının geçici teminatının gelir kaydedilmesi bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddi yönünden davanın reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
  5. Bu kısım yönünden DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,…” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline ve Mahkeme kararının kısmen bozulmasına karar verilmiştir.
 

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

       

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13