Kamu İhale Kurulu Tarafından Alınan Teknik Görüşün Taşıması Gereken Özellikler

Kamu İhale Kurulu Tarafından Alınan Teknik Görüşün Taşıması Gereken Özellikler

Kamu İhale Kurulu Tarafından Alınan Teknik Görüşün Taşıması Gereken Özellikler

Kamu İhale Kurulu Tarafından Alınan Teknik Görüşün Taşıması Gereken Özellikler

Kamu İhale Kurumu’nun özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden alınacak teknik görüşün uyuşmazlık konusu olayın özünü aydınlatacak nitelikte olması gerektiği,

Teknik görüş alınmasına karar verilmesi halinde, hazırlanan raporların ihtilafın özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren yönlerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatan bilimsel esaslara dayalı gerekçeleri içermesi gerektiği, bu nitelikte olmayan teknik görüşlerin Kurulca verilecek karara esas alınamayacağı hakkında.

 Danıştay Onüçüncü Dairesinin 09.09.2021 tarihli kararı:

 “… Kamu İhale Kurumu’nun özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği, alınacak teknik görüşün ise uyuşmazlık konusu olayın özünü aydınlatacak nitelikte olması gerektiği, teknik görüş alınmasına karar verilmesi halinde, hazırlanan raporların ihtilafın özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren yönlerini hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatan bilimsel esaslara dayalı gerekçeleri içermesi gerektiği, bu nitelikte olmayan teknik görüşlerin Kurulca verilecek karara esas alınamayacağı, böyle bir durumda Kurumun yeni bir görüş isteyebileceği açıktır.

 

Kamu İhale Kurumu I. İnceleme Dairesi Başkanlığı’nın 19/01/2021 tarihli yazısıyla Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nden, Teknik Şartneme’nin eki “Ek-1: İşbu Hizmet Kapsamında  Kullanılacak Makine ve Teçhizat Listesi”nin “Yüklenici Tarafından Tedarik Edilecek Makinelerin Teknik Özellikleri” başlıklı 2.2. maddesinde özellikleri belirtilen “Yer Yıkama Otomatı(Küçük)”, Islak-Kuru Vakum Makinesi” ve “Elektrik Süpürgesi” makinelerine ilişkin olarak, davacının iddialarına yer vermek suretiyle, “(a) anılan düzenlemelerde belirlenen teknik özelliklerin yalnızca davacının iddiasında yer alan marka ve model makineleri işaret edip etmediği” ve (b) belirlenen teknik özelliklerin ihale konusu iş dikkate alındığında verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün  istekliler için fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde belirlenip belirlenmediği” hususlarında teknik görüş istenildiği, anılan yazı ekinde şikayet dilekçesi, idarenin şikayete cevabı, itirazen şikâyet dilekçesi ve ilgili ekleri ile Teknik Şartname’nin ilgili ekinin (Ek-1: İşbu Hizmet Kapsamında Kullanılacak Makine ve Teçhizat Listesi) gönderildiği, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı (İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı) tarafından hazırlanan 28/01/2021 tarihli teknik görüş yazısında “Yer Yıkama Otomatı(Küçük)”, Islak-Kuru Vakum Makinesi” ve “Elektrik Süpürgesi” makinelerine ilişkin olarak üç ayrı başlık altında yapılan incelemede Teknik Şartname düzenlemelerinde yer alan özelliklerin fayda ve gerekliliğine ilişkin açıklamalar yapılarak sonuç olarak, Teknik Şartnamede her üç makine için talep edilen özelliklerin makine tasarımında tasarımcıdan beklenen temel seviyede tasarım kriterleri hüviyetinde olduğu, tüm bu özelliklerin bir kısmına veya tamamına sahip makinelerin serbest piyasada mevcut olmasının ise, rekabeti engelleyici hususlar içermediği ve fırsat eşitliğini engellemeyeceği görüşünde olunduğu hususunun bildirildiği görülmektedir.

 

Bu durumda, ihale konusu hizmetin yürütülmesinde kullanılacak ve yüklenici tarafından tedarik edilecek iddia konusu makineler için Teknik Şartnamede belirlenen teknik özelliklerin belli bir marka ve/veya modeli işaret edip etmediğinin tespitinin özel ve teknik bilgiyi gerektirmesi sebebiyle anılan uyuşmazlıkla ilgili olarak alanında uzman kişilerden teknik görüş alınmasının gerektiği, ancak davalı idarece “anılan düzenlemelerde belirlenen teknik özelliklerin yalnızca davacının iddiasında yer alan marka ve model makineleri işaret edip etmediği” hususunda görüşe ihtiyaç duyulduğu açıkça ifade edilmek suretiyle Gazi Üniversitesi'nden teknik görüş istenildiği hâlde, alınan 28/01/2021 tarihli teknik görüş yazısında görüş talep edilen bu konunun değerlendirilmediği, söz konusu makinelere ilişkin olarak Teknik Şartname'de belirlenen özelliklerin fayda ve gerekliliğine ilişkin açıklamalar yapıldığı ve davalı idarece tespiti istenilen “bu özelliklerin iddia konusu marka/model makineleri işaret edip etmediği” hususuna ilişkin tam bir açıklama içermediği, başka bir anlatımla, piyasada Teknik Şartname'de istenilen özelliklerin tamamına sahip başka marka ve modelde makinelerin de bulunup bulunmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı, teknik görüşle uyuşmazlığın hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde aydınlanmasının amaçlandığı ve hazırlanan teknik görüşün bu hâliyle Kurul kararına esas alınabilecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır

 

Bu itibarla karara esas alınabilecek nitelikte olmayan teknik görüşe dayanılarak dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır …”

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13