Numunelerin Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Numunelerin Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Numunelerin Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Numunelerin Teknik Şartname'de yer alan kıstasları sağlayıp sağlamadığı hususunun uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilerek ortaya konulması gerektiği

Uzman kişi ya da kişilerden teknik görüş alınmaksızın itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13.Daires Kararı:

“…

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Aktarılan kurallardan, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname'ye uygunluğunu belirlemek amacıyla isteklilerden numune sunulmasının istenebileceği ve ihale komisyonunca teknik değerlendirmenin sunulan numuneler üzerinden yapılacağı anlaşılmakta olup, mal alımı ihalelerinde teklif edilen ürünün Teknik Şartname''ye uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin, bu hususun ihale dokümanında düzenlenmiş olmasına bağlı olarak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında "numune değerlendirmesi" yoluyla isteklilerce sunulan numuneler üzerinden gerçekleştirilebileceği açıktır.

İhale dokümanı incelendiğinde, ihalenin konusunu 48 (kırk sekiz) kalem iç mekan tabela alınmasının oluşturduğu, İdari Şartname'de, ihaleye katılan isteklilerin Teknik Şartname'de belirtilen kalemler için numune teslim edeceği, numunelerin gerektiğinde kontrol edileceği ve değerlendirmenin Teknik Şartname hükümleri doğrultusunda yapılacağının öngörüldüğü, Teknik Şartname'de ise alınması planlanan 48 kalem üründen 12 (on iki) kalem ürün için birer adet numune getirileceği ve getirilen numunelerden herhangi birinin Teknik Şartname'ye uymaması hâlinde firmanın teklifinin değerlendirmeye alınmayacağının belirtildiği, yine Teknik Şartname'de ihale kapsamında alımı yapılacak ürünlerin sahip olması gereken özelliklerinin 21 madde hâlinde (maddelerin bir kısmı birden fazla ürünü kapsayacak şekilde) belirlendiği görülmektedir.

Olayda, ihaleye katılan istekliler tarafından sunulan numunelerin, Teknik Şartname'ye uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye tâbi tutulduğu, değerlendirme sonucu düzenlenen numune değerlendirme formunda numune sunulması istenilen ve istenilmeyen tüm kalemler için "uygun" ibaresine yer verildiği, değerlendirme sonucunda komisyon üyelerince düzenlenen 10/06/2021 tarihli tutanakta da sunulan numunelerin uygun bulunduğunun belirtildiği, numunelerin uygun bulunması üzerine tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına geçildiği ve ihalenin dava dışı Çağın Ajans Tekstil Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine davacı tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunda, ihale üzerinde kalan isteklinin teslim ettiği numunelerin Teknik Şartname'nin 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13. maddesinde belirtilen özelliklere sahip olmadığı belirtilerek fotoğraflar üzerinden karşılaştırmalı olarak yapılan açıklamaları da içerir itirazın idareye sunulduğu, idare tarafından, davacının ileri sürmüş olduğu iddialara yönelik olarak herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın tüm iddialar bakımından "...yapılan numune değerlendirmesinde numunenin şartnameye uygun olduğu tespit edilmiştir" açıklamasına yer verilerek başvurunun reddedildiği; davacı tarafından aynı iddialar ile davalı idareye yapılan itirazen şikâyet başvurusunun da, ihale komisyon kararı neticesinde alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu gerekçesiyle anılan iddianın uygun olmadığı sonucuna varıldığından bahisle reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı şirketin numunelerin Teknik Şartname'ye uygun olmadığına yönelik iddiaları incelendiğinde, sunulan her bir kalem numunenin şartnamenin hangi maddesine hangi gerekçeyle uygun olmadığına ilişkin karşılaştırmalı fotoğrafları da içeren açıklamalara yer verildiği, söz konusu iddiaların somut ve ciddi nitelikte olduğu, bu iddiaların incelenmesinin ise teknik ve özel bilgiyi gerektirdiği, bununla birlikte gerek şikâyet gerekse de itirazen şikâyet başvurusu üzerine davacının söz konusu iddialarını karşılayacak herhangi bir teknik inceleme veya değerlendirme yapılmaksızın başvurunun reddedildiği anlaşılmakta olup 4734 Sayılı Kanun'un 56. maddesinin 6. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi aşamasında Kamu İhale Kurumu'nca teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulabileceğinden, davalı idarece, özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerektiği açıktır.

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu numunelerin Teknik Şartname'de yer alan kıstasları sağlayıp sağlamadığı hususunun uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilerek ortaya konulması gerekirken, bu hususa ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve uzman kişi ya da kişilerden teknik görüş alınmaksızın, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;
  2. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca ...İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının BOZULMASINA,
  3. DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,
  4. Ayrıntısı aşağıda gösterilen ilk derece ve temyiz yargılama giderleri toplamı ...-TL'nin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
  5. Posta giderleri avansından artan tutarın ve istemi hâlinde ilk derece ve temyiz aşamalarında kullanılmayan (...-TL+...-TL) toplam ...-TL yürütmeyi durdurma harçlarının davacıya iadesine,
  6. Dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine,
  7. 2577 Sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 13/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13