Katalogda Teknik Şartnamede Aranan Özelliklerin Bulunmaması- Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılabilmesi İçin Teknik Şartnamede Yer Alan Özelliklerin Katalogda Görülmesine İlişkin Düzenleme Bulunması Gerektiği Hakkında

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

Katalogda Teknik Şartnamede Aranan Özelliklerin Bulunmaması- Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılabilmesi İçin Teknik Şartnamede Yer Alan Özelliklerin Katalogda Görülmesine İlişkin Düzenleme Bulunması Gerektiği Hakkında

Katalogda Teknik Şartnamede Aranan Özelliklerin Bulunmaması-  Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılabilmesi İçin Teknik Şartnamede Yer Alan Özelliklerin Katalogda Görülmesine İlişkin Düzenleme Bulunması Gerektiği Hakkında

İdarenin kesinleşen ihale dokümanına uygun şekilde değerlendirme yapmasının zorunlu olduğu- Aksi durumda Kanun'da öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini ihlâl edilmiş olacağı- Katalogda bulunan teknik bilgilerin teknik şartnameye uygun olmaması veya bilgilerin eksikliği sebebiyle teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilememesi hâlinde tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenleme bulunmaması karşısında teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kararda hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 13.10.2021 tarihli kararı :

“Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7. maddesinde, firmaların, kuracakları cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek teknik şartnameye uygun olduğunu yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceği, ihale komisyonunun lüzum görmesi hâlinde ihalenin ilk oturum sonrası beyan edilen cihazlara ait teknik doküman, katalog vb. belgeler ile teknik şartnamenin her maddesine cevap verilmiş ve imza yetkilisinin imzalamış olduğu "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi"ni isteyeceği düzenlenmiş, ancak ihale konusu is kapsamında teklif edilen ürüne ilişkin katalogda teknik bilgileri bulunmayan veya eksikliği sebebiyle teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilemeyen veya katalogda bulunan teknik bilgileri teknik şartnameye uygun olmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

İdari Şartname ve Teknik Şartname'de yer alan düzenlemelere karşı isteklilerce başvuruda bulunulmayarak kuralların kesinleşmesi hâlinde, istekliler tarafından teklif kapsamında şartnamede istenilen şekilde tekliflerin sunulmasının zorunlu olduğu, ihale dokümanında yer alan ve kesinleşen kuralların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idareler tarafından uygulanmamasının ihaleler için Kanun'da öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini ihlâl edeceği açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin kurulacak cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu ve teknik şartnameye uygunluğunu yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği, idari şartnamede belirtilen şekilde ihale komisyonunun lüzum görmesi sonucu 12/01/2021 tarih ve 949 sayılı yazı ile davacı şirketten, "... Teknik doküman, katalog ve teknik şartnameye uygunluk belgesi ..." istenildiği, davacı şirket tarafından teknik şartnameye uygunluk cevabı, teknik şartnameye uygunluk belgesi ve kataloğun sunulduğu görülmüştür.

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından idari şartnamede istenilen belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmuş olduğu ve anılan şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7. maddesinde, lüzum görülmesi hâlinde istenilmesi öngörülen katalogda bulunan teknik bilgilerin teknik şartnameye uygun olmaması veya bilgilerin eksikliği sebebiyle teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilememesi hâlinde tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı dikkate alındığında, davacı şirketin teklif ettiği ürüne ilişkin katalogda Teknik Şartname'nin 1.3.2. ve 1.3.3. maddesini karşılayan bir ifade yer almadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde verilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır…” ifadelerine yer verilerek anılan Mahkeme kararının belirtilen gerekçeyle onanmasına karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13