Numune Değerlendirmesindeki Hukuka Aykırılık İddiası

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

Numune Değerlendirmesindeki Hukuka Aykırılık İddiası

Numune Değerlendirmesindeki Hukuka Aykırılık İddiası

  • Numune değerlendirmesine ilişkin somut ve ciddi itirazların numune değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu gerekçesiyle reddine karar verilemeyeceği,

  • Teknik ve özel bilgiyi gerektiren iddialar hakkında Teknik Şartname'de yer alan kıstasları sağlayıp sağlamadığı hususunun uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilerek ortaya konulması gerekirken itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesi’nin 13.12.2021 tarihli kararı:

“… Olayda, ihaleye katılan istekliler tarafından sunulan numunelerin, Teknik Şartname'ye uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye tâbi tutulduğu, değerlendirme sonucu düzenlenen numune değerlendirme formunda numune sunulması istenilen ve istenilmeyen tüm kalemler için "uygun" ibaresine yer verildiği, değerlendirme sonucunda komisyon üyelerince düzenlenen 10/06/2021 tarihli tutanakta da sunulan numunelerin uygun bulunduğunun belirtildiği, numunelerin uygun bulunması üzerine tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına geçildiği ve ihalenin dava dışı Çağın Ajans Tekstil Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine davacı tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunda, ihale üzerinde kalan isteklinin teslim ettiği numunelerin Teknik Şartname'nin 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13. maddesinde belirtilen özelliklere sahip olmadığı belirtilerek fotoğraflar üzerinden karşılaştırmalı olarak yapılan açıklamaları da içerir itirazın idareye sunulduğu, idare tarafından, davacının ileri sürmüş olduğu iddialara yönelik olarak herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın tüm iddialar bakımından "...yapılan numune değerlendirmesinde numunenin şartnameye uygun olduğu tespit edilmiştir" açıklamasına yer verilerek başvurunun reddedildiği; davacı tarafından aynı iddialar ile davalı idareye yapılan itirazen şikâyet başvurusunun da, ihale komisyon kararı neticesinde alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu gerekçesiyle anılan iddianın uygun olmadığı sonucuna varıldığından bahisle reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı şirketin numunelerin Teknik Şartname'ye uygun olmadığına yönelik iddiaları incelendiğinde, sunulan her bir kalem numunenin şartnamenin hangi maddesine hangi gerekçeyle uygun olmadığına ilişkin karşılaştırmalı fotoğrafları da içeren açıklamalara yer verildiği, söz konusu iddiaların somut ve ciddi nitelikte olduğu, bu iddiaların incelenmesinin ise teknik ve özel bilgiyi gerektirdiği, bununla birlikte gerek şikâyet gerekse de itirazen şikâyet başvurusu üzerine davacının söz konusu iddialarını karşılayacak herhangi bir teknik inceleme veya değerlendirme yapılmaksızın başvurunun reddedildiği anlaşılmakta olup 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin 6. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi aşamasında Kamu İhale Kurumu'nca teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulabileceğinden, davalı idarece, özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerektiği açıktır.

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu numunelerin Teknik Şartname'de yer alan kıstasları sağlayıp sağlamadığı hususunun uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilerek ortaya konulması gerekirken, bu hususa ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve uzman kişi ya da kişilerden teknik görüş alınmaksızın, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı” gerekçesi ile “Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13