loader image
Kamu İhale Kurumu Kurul Kararları

Sunulan Numunelere Yönelik Yapılan Teknik Değerlendirmelere İlişkin Nihai Sorumluluk Kime Aittir ?

İhale Konusu İş Kalemleri Arasında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmaması

Sunulan Numunelere Yönelik Yapılan Teknik Değerlendirmelere İlişkin Nihai Sorumluluk Kime Aittir ?

 

KAMU İHALE KURUL KARARI  

 

Toplantı No : 2016/042
Gündem No : 2
Karar Tarihi : 13.07.2016
Karar No : 2016/UM.II-1789

 

Şikayetçi: 
Asset Medikal Tasarım San. ve Tic. A.Ş.  İhaleyi Yapan Daire: 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Başvuru Tarih ve Sayısı: 
20.06.2016 / 36510  Başvuruya Konu İhale: 
2016/98961 İhale Kayıt Numaralı "67 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" İhalesi  Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Karar: 
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     Başkan V. II. Başkan Şinasi CANDAN Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Asset Medikal Tasarım San. ve  Tic. A.Ş., Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sitesi M Blok No: 7/A İkitelli Küçükçekmece/İSTANBUL İHALEYİ YAPAN İDARE: Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, E-5 Karayolu Üzeri No: 1 34752 Ataşehir/İSTANBUL BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/98961 İhale Kayıt Numaralı “67 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.05.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “67 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asset Medikal Tasarım San. ve Tic. A.Ş. nin tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.06.2016 tarih ve 36510 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2016/1460 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 2016/98961 İKN’li “67 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ait 32’nci “Ven Valfi İğnesiz Üçlü” kalemine teklif verdikleri, idarece yapılan inceleme neticesinde vermiş oldukları teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ve ihalenin (32’nci kaleminin) uhdelerinde kaldığı, ancak 01.06.2016 tarihinde Tenedos Tıbbi Ürünler Ltd. Şti. tarafından idareye şikâyet başvurusunda bulunularak teklif edilmiş olan ürünün Ven Valfi Üçlü Teknik Şartnamesi’nin 7’nci maddesine aykırı olduğunun iddia edildiği, idarece yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu ürünün anılan Şartname’nin 7’nci maddesine aykırı olduğunun tespit edildiği, bu tespit sonucunda idarece düzeltici işlem tesis edilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı kaleme teklif veren Tenedos Tıbbi Ürünler Ltd. Şti’nin teklif tutarının ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle idarenin söz konusu kalemin alımından vazgeçtiği, ancak kendi sundukları ürünün anılan Şartname’nin 7’nci maddesine aykırı olmadığı, bu hususun araştırılabilmesi için Kurumumuzca teknik görüş alınması ve alınan teknik görüş ardından söz konusu ürünün uygun olduğunun anlaşılması üzerine, 32’nci kaleme ait verdikleri tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması ve ihalenin kendi uhdelerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın; a) Adı: 67 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı b) Varsa kodu: c) Miktarı ve türü: 67 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. ç)Teslim edileceği yer: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Tüketim Deposu d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi, Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “ 7.5.6. İstekliler teklif ettikleri her bir kaleme ait orijinal numuneyi teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edeceklerdir. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri, değerlendirilmesinden sonra teslim edilebilir durumda olan numuneler ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.” düzenlemesi, Ven Valfi Üçlü Teknik Şartnamesi’nin 7’nci maddesinde “7-Sıvının geri çıkışına izin vermeyen yapıda olmalıdır.” düzenlemesi, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir. (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü yer almaktadır. 27.05.2016 tarihli ihale komisyonu kararında, söz konusu ihalenin 32’nci kısmına iki isteklinin teklif verdiği, bunlardan Tenedos Tıbbi Ürünler Ltd. Şti.nin vermiş olduğu teklif tutarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi Asset Medikal Tasarım San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği görülmüştür. 01.06.2016 tarihinde Tenedos Tıbbi Ürünler Ltd. Şti.nin idareye şikâyet başvurusunda bulunarak Asset Medikal Tasarım San. ve Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunmuş olduğu ürünün Ven Valfi Üçlü Teknik Şartnamesi’nin 7’nci maddesine uygun olmadığını iddia ettiği, idarenin söz konusu şikayet başvurusu üzerine 02.06.2016 tarihli ve 638 sayılı yazı ile Doç. Dr. Güldem Turan’ı şikayete konu iddia açısından sunulan malın değerlendirmesini yapmak üzere raportör olarak tayin ettiği, anılan kişi tarafından hazırlanan raporda ise Asset Medikal Tasarım San. ve Tic. A.Ş. firmasının vermiş olduğu numunenin tekrar incelendiği ve inceleme sonucunda verilen sıvının geri çekilebildiğinin gözlemlenmiş olduğu, bu nedenle teklif edilen ürünün anılan Şartname’nin 7’nci maddesine uygun olmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır. 12.06.2016 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararında ise teklif edilen ürünün söz konusu Teknik Şartname’nin 7’nci maddesine uygun olmaması gerekçesiyle Asset Medikal Tasarım San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin, teklif tutarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle de Tenedos Tıbbi Ürünler Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihaleye ait 32’nci kalemin alımından vazgeçildiği görülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde, ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi uyarınca, idarenin incelemeye konu kısma ilişkin değerlendirmesini numune üzerinden yapacağı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda idarenin, Tenedos Tıbbi Ürünler Ltd. Şti.nin şikâyeti üzerine, şikâyete konu iddiayı değerlendirmek adına Doç. Dr. Güldem Turan’ı görevlendirildiği, anılan kişinin ihale komisyonu üyesi olduğu, söz konusu kişinin ihale komisyonunun üyesi olarak numune değerlendirmesi yapmaya yetkili olduğu, anılan kişi tarafından hazırlanan raporda, başvuru sahibinin teklif ettiği ürüne ait numunenin anılan Teknik Şartname’nin 7’nci maddesine uygun bulunmadığı anlaşılmış olup, bu husus tüm ihale komisyonu üyelerinin imzaladığı düzeltici ihale komisyon kararında da dile getirilmiştir. Sunulan numunelere yönelik yapılan teknik değerlendirmelere ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu, bu aşamaya ilişkin Kurum tarafından ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede herhangi bir tespitin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup, numune değerlendirmesi işlemine ilişkin teknik belirlemenin idarenin sorumluluğunda olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü  maddesinde “j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 2) Yaklaşık maliyeti beş yüz bin Türk Lirasına (Beşyüzaltmışikibin yüzaltmışbeş Türk Lirasına)* kadar olan ihalelerde üç bin Türk Lirası (Üçbin üçyüzyetmişiki Türk Lirası)*, beş yüz bin Türk Lirasından (Beşyüzaltmışikibin yüzaltmışbeş Türk Lirasından)* iki milyon Türk Lirasına (İkimilyon ikiyüzkırksekizbin altıyüzaltmışüç Türk Lirasına)* kadar olanlarda altı bin Türk Lirası (Altıbin yediyüzkırkbeş Türk Lirası)*, iki milyon Türk Lirasından (İkimilyon ikiyüzkırksekizbin altıyüzaltmışüç Türk Lirasından)* on beş milyon Türk Lirasına (Onaltımilyon sekizyüzaltmışdörtbin dokuzyüzyetmişüç Türk Lirasına)*, kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirası (Onbin yüzonsekiz Türk Lirası)*, on beş milyon Türk Lirası (Onaltımilyon sekizyüzaltmışdörtbin dokuzyüzyetmişüç Türk Lirası)* ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirası (Onüçbin dörtyüzdoksanbir Türk Lirası)* tutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedeli.” hükmü,   İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda,  başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir…” açıklaması yer almaktadır.   01.02.2016 tarihinde yürürlüğe giren, 29.01.2016 tarihli ve 29608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesine İlişkin 2016/1 sayılı Kamu İhale Tebliği’ne göre, yaklaşık maliyeti 562.165,00 TL’ye kadar olan ihalelerde itirazen şikâyet  başvuru bedeli  3.372,00 TL’dir. Bu çerçevede,  şikâyete konu edilen 32’nci kısmına ilişkin yaklaşık maliyete göre 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 3.372,00 TL olduğu ve başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 6.745,00 TL olarak yatırıldığı anlaşılmış olup, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 3.373,00 TL’nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iade edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.   Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 1- Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, 2- Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,    Oybirliği ile karar verildi.  
Şinasi CANDAN Başkan V. II. Başkan
   
Osman DURU Kurul Üyesi Erol ÖZ Kurul Üyesi Dr. Ahmet İhsan ŞATIR Kurul Üyesi
   
Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi Oğuzhan YILDIZ Kurul Üyesi  
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz