Nafaka Alacağına İlişkin Maaş Haczinin Uygulanması

Riskli Yapı Tespiti İşlemine İtiraz

Nafaka Alacağına İlişkin Maaş Haczinin Uygulanması

Nafaka Alacağına İlişkin Maaş Haczinin Uygulanması

Nafaka borcunun özelliği sebebiyle ücretten öncelikle aylık nafakanın tamamının kesileceği,

Borçlunun almakta olduğu ücretinden her ay nafaka kesilmesinden sonra ücretin geri kalan kısmının 1/4’ünün birikmiş nafaka alacağı için, diğer adi alacaklar gibi, daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerektiği hakkında.

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ
  2. ****/2****
  3. ***/6**
  4. 15.2.2011
  • KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER ( Borçlu İşçi Olup 4857 S. Kanunun 35. Md. Göre İşçinin Almakta Olduğu Ücretlerin Dörtte Birinden Fazlasının Haczedilemeyeceği )
  • İŞÇİ ÜCRETİNİN HACZİ ( 4857 S. Kanunun 35. Md. Göre İşçinin Almakta Olduğu Ücretlerin Dörtte Birinden Fazlasının Haczedilemeyeceği )
  • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Olayda Uygulanma Kabiliyeti Olmayan İ.İ.K.’nun 83. Md. Esas Alınarak Şikayetin Kısmen Kabulüyle Şikayetçinin Almakta Olduğu Ücretten ve Maaştan 1/4 Oranının Üzerinde Yapılan Haciz ve Kesintilerin Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )

2004/m.83

4857/m.35

ÖZET : Borçlu işçi olup, 4857 Sayılı Kanunun 35. maddesine göre işçinin almakta olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Ancak nafaka borcunun özelliği sebebiyle öncelikle aylık nafakanın tamamının, borçlunun almakta olduğu ücretinden her ay kesilmesinden sonra ücretin geri kalan kısmının 1/4’ünün birikmiş nafaka alacağı için, diğer adi alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerekmektedir.

İcra mahkemesince borçlunun şikayetinin yukarda açıklanan kıstaslar dikkate alınarak değerlendirilmesi ve sonuca gidilmesi gerekirken olayda uygulanma kabiliyeti olmayan İ.İ.K.’nun 83. maddesi esas alınarak şikayetin kısmen kabulüyle şikayetçinin almakta olduğu ücretten ve maaştan 1/4 oranının üzerinde yapılan haciz ve kesintilerin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takibe dayanak alınan Beypazarı Aile Mahkemesi Hakimliği’nin 8.5.2008 tarih 2007/219 E., 2008/104 K. sayılı kararında tarafların müşterek çocukları için dava tarihinden itibaren toplam 200.-TL, alacaklı A. için 150.-TL tedbir nafakasının borçludan alınarak alacaklıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra alacaklı A. için aylık 150.-TL, müşterek çocuk İstiklal için aylık 75.-TL, diğer müşterek çocuk S. için aylık 100.-TL yoksulluk ve iştirak nafakalarının borçludan alınarak alacaklıya verilmesine hükmedilmiştir. Alacaklı, işlemiş nafaka alacağı ve faizi 10.611.-TL ile takip tarihinden itibaren ( 150+75+100.-TL ) olmak üzere toplam 325.-TL yoksulluk ve iştirak nafakalarının tahsili için ilamlı takip başlatmıştır.

İcra müdürlüğünce, borçlunun işçi olarak çalıştığı ... Katı Atık Yönetim A.Ş.’ne yazılan 30.3.2010 tarihli müzekkerede, "... borçlunun almakta olduğu maaşı veya ücretinin borç bitinceye kadar aylık 1/4’ünün haczi ve ayrıca aylık 325.-TL nafaka kesintisinin yapılması..." talep edilmiştir. Bu müzekkereye üçüncü kişinin verdiği 6.4.2010 tarihli cevabi müzekkerede, daha önce başlayan dosya haczi bittikten sonra haciz yapılacağının, ayrıca her ay 325.-TL nafaka kesintisinin ise hemen kesilmeye başlanacağı bildirilmiş olup, borçlu vekilince maaş haczinin kaldırılması şikayet yolu ile icra mahkemesinden talep edilmiştir.

Borçlu işçi olup, 4857 Sayılı Kanunun 35. maddesine göre işçinin almakta olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Ancak nafaka borcunun özelliği sebebiyle öncelikle aylık nafakanın tamamının, borçlunun almakta olduğu ücretinden her ay kesilmesinden sonra ücretin geri kalan kısmının 1/4’ünün birikmiş nafaka alacağı için, diğer adi alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla icra mahkemesince borçlunun şikayetinin yukarda açıklanan kıstaslar dikkate alınarak değerlendirilmesi ve sonuca gidilmesi gerekirken olayda uygulanma kabiliyeti olmayan İ.İ.K.’nun 83. maddesi esas alınarak şikayetin kısmen kabulüyle şikayetçinin almakta olduğu ücretten ve maaştan 1/4 oranının üzerinde yapılan haciz ve kesintilerin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

   

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13