Mevzuata Aykırılıkların Teklif Vermeye Engel Teşkil Edip Etmediğinden Bağımsız Olarak İncelenmelidir

Kamu İhale Kurul Kararına Dava Açılmaması Hali - Önceki Kurul Kararına İtiraz

Mevzuata Aykırılıkların Teklif Vermeye Engel Teşkil Edip Etmediğinden Bağımsız Olarak İncelenmelidir

Mevzuata Aykırılıkların Teklif Vermeye Engel Teşkil Edip Etmediğinden Bağımsız Olarak İncelenmelidir

Ankara 18. İdare Mahkemesinin 26.09.2017 tarihli kararı:

     “ Dava dosyasının incelenmesinden; Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğince 18.7.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 36 aylık 725 kişi destek (engelli personel dahil) ve 150 kişi temizlik (engelli personel dahil) olmak üzere toplam 875 kişilik hastane destek ve temizlik hizmeti alımı ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine dair 19.7.2017 tarih ve 2017/UH.II-1901 sayılı kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İddialar :

                      Davacı Şirketin temizlik ve destek hizmetlerinin bir arada ihale edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. Maddesine aykırı olduğu, kısımlara ayrılarak ihale edilmesinin rekabeti arttıracağına dair birinci iddiası yönünden;

                  Dava konusu ihalede destek ve temizlik hizmetlerinin türünün hizmet alımı olup her iki hizmet türünün de personel çalıştırılmasına yönelik bir hizmet  alımı olduğu, her iki işin gerçekleştirileceği yerin Fırat Üniversitesi Hastanesi olduğu, mali ve teknik açıdan farklı hizmet alımı türleri olmadığı, dolayısıyla iki hizmetin arasında bir bağlantı olduğu, bahse konu ihalenin kısmi teklife açılma zorunluluğunu getirecek bir durumun olmadığı görülmüş olup, İdari Şartname'de işin tamamı için teklif verileceğini belirten söz konusu düzenlemenin teklif vermeyi ve rekabeti engelleyecek bir husus oluşturmadığı anlaşıldığından temizlik ve destek hizmetlerinin bir arada ihale edilmesine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

                    Davacı şirketin, temizlik hizmetlerinde kullanılacak olan bazı makine ve ekipmana ilişkin kendi malı olmasının yeterlilik şartı kriteri olarak getirilmesinin idarenin takdir yetkisi kapsamında olmadığı, söz konusu düzenlemenin fırsat eşitliğini ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğuna dair ikinci iddiası yönünden;

                    Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 41'inci maddesine göre makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin İhtiyacının zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranmasının mümkün olabileceği, bu durumda; makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu ayrıca söz konusu makinelerin geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi durumunda da kendi malı olarak kabul edilebileceği hususu da dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin bu haliyle rekabet  ilkesini zedeleyici nitelik arz etmediği, ihale konusu işte kullanılacak araçların bir kısmında isteklinin kendi malı olma şartı aranmasının idarenin takdir yetkisi çerçevesinde olduğu anlaşıldığından davacının bahse konu iddialarının reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

                 Davacı şirketin, İhale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personelin çalışma Şekli ile ilgili posta sayısı ve postalardaki kadın ve erkek sayısına yer verilmemesinin, Elazığ merkezdeki işyerinde gece saatinde işe gelen ve işten çıkan personelin çalışacağı yerdeki belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden (güzergah ve saatler) yararlanmaları konusunda belirsizliğe sebebiyet verdiğinin açık olduğu, bu durum dikkate alınmadan hazırlanan ihale dokümanının sağlıklı teklif oluşturulmasına engel teşkil edeceğine dair üçüncü iddiası yönünden;

                   İhale konusu işte çalıştırılacak kadın ve erkek çalışan sayısının İdari Şartname ve Teknik Şartname‘de belirlenmediği, söz konusu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasında İşin niteliğine göre yüklenici tarafından belirlenebileceği, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında idarece belirlenen vardiya sayısına ve vardiya saatlerine göre gece vardiyasına denk gelen süre içerisinde kadın çalışan olması halinde ulaşımının yüklenici sorumluğunda olmasından kaynaklı yükleniciye bir maliyetinin olacağı, ancak ortaya çıkma ihtimali bulunan “bu duruma ilişkin oluşacak maliyetin ihale konusu işin personel çalıştırmasına dayalı bir iş olduğu dikkate alındığında yüklenici tarafından sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında dikkate alınabileceği gibi istekliler tarafından teklifler hazırlanırken bu durumun göz önünde bulundurularak teklif verilebileceği, bu hususun teklif fiyatı oluşturmaya engel bir durum oluşturmayacağı anlaşıldığından, davacının bahse konu iddialarının reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır

      Davacı şirketin, özelliği gereği sürekli tekrar eden işe her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının belirlendiği ancak bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek  suretiyle belirli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmamasının Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme'nin 26 numaralı dipnotuna aykırılık teşkil ettiğine dair dördüncü iddiası yönünden,

       İhale dokümanında sözleşmeye aykırılıklar için kesilecek ceza oranın belirlendiği ancak bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmadığı; ihale dokümanlarında  yer alan mevcut düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 26 numaralı dipnotunda yer verilen açıklamalara uygun olmadığı; söz konusu eksikliğin, aynı zamanda idarelerce yapılacak sözleşmelerin “Tip Sözleşme” hükümleri esas alınarak düzenleneceği ve sözleşmelerde sözleşmenin feshine ilişkin şartların belirtilmesinin zorunlu olduğuna ilişkin 4735 sayılı Kanun’da yer alan emredici kurallara da aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, davacının bu yöndeki iddiasının reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

      Her ne kadar; Kamu İhale Kurulu’nca, anılan düzenlemenin işin yürütülmesi aşamasında işin sözleşmeye uygun olarak uygulanmasında bir engel oluşturmayacağı, teklif vermeye engel teşkil etmediği, isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediği ileri sürülmüş ise de; 4734 sayılı Kanun uyarınca ihale dokümanının parçası olan sözleşme tasarısında mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde, anılan aykırılıkların teklif vermeye engel teşkil edip etmediğinden bağımsız olarak işlem tesis edilmesi gerektiği, aksi halde dokümana itiraz hakkının işlevsizleştirilmesine sebep olacağı anlaşıldığından bu iddiaya itibar edilmemiştir.

      Nitekim Danıştay 13. Daire'nin …kararı da bu doğrultudadır.

Sonuç

    Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin dördüncü iddia yönünden iptaline, diğer iddialara yönünden reddine…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13