Kamu İhale Kurul Kararı Karar No:2013/MK-273

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No:2013/MK-273

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No:2013/MK-273

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No:2013/MK-273

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/053

Gündem No : 24

Karar Tarihi : 13.08.2013

Karar No : 2013/MK-273

Şikayetçi: Borusan Makine Servis ve Tic. A.Ş.

 İhaleyi Yapan Daire: Mamak Belediye Başkanlığı

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulunun 16.06.2005 tarih 2005/UM.Z-1155 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.06.2008 tarih ve E:2007/1143, K:2008/1161 sayılı dava konusu işlemin iptali kararı hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 28.02.2013 tarih ve E:2008/2120, K:2013/695 sayılı temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının bozulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 Mamak Belediye Başkanlığı tarafından 16.05.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 11 Kalem İş Makinası Alımı ihalesine ilişkin olarak, Borusan Makine Servis ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 16.06.2005 tarih ve 2005/UM.Z-1155 sayılı kararıyla, “İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,”  karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7 nci İdare Mahkemesince alınan 22.09.2005 tarih 2005/1595 sayılı kararda, “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz hükmü uyarınca ihale yetkilisince alınan ivedilik kararı üzerine sözleşme imzalandığı, öte yandan davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda ihale sürecinin durdurulmasına gerek olmadığı kararı verildiği, Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan inceleme aşamasında da sözleşmenin imzalanmış olduğu dikkate alındığında Kamu İhale Kurulunca sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırılmasının zorunlu olduğu hükmü uyarınca uyuşmazlık konusu ihalenin iptal edilmesi yolundaki dava konusu Kamu İhale Kurumu ile Mamak Belediyesi Başkanlığı kararlarında uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde hüküm kurulduğu, her ne kadar ihale yetkilisince alınan 02.05.2005 tarihli ivedilik kararının başvuru sahibine tebliğ edilmediği tespit edilmişse de anılan mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı üzerine Kamu İhale Kurulunca yeniden karar alınması zorunluluğu doğmuş ve bunun üzerine Ankara 7 nci İdare Mahkemesinin anılan kararının uygulanması için; ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar belirtilmek suretiyle 24.10.2005 tarih ve 2005/MK-57 sayılı Kurul Kararı ile;

“1- 16.06.2005 tarih ve 2005/UM.Z-1155 sayılı Kamu İhale Kurul Kararının iptaline,

2- İhale işlem dosyasında tespit edilen hususlar, mevzuata aykırı olduğundan dolayı ihalenin iptali gerekmekteyse de idarece sözleşme imzalandığından ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan “Kurum gerekli gördüğü takdirde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında inceleme yapılmış olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereğince iptal kararı alınması mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,” karar verilmiştir.

Bilahare Ankara 7 nci İdare Mahkemesinin 30.12.2005 tarih ve E:2005/1595, K:2005/2204 sayılı kararı ile de Kamu ihale Kurulunun 16.06.2005 tarih ve 2005/UM.Z-1155 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.

Bu defa Danıştay 13. Dairesi, 02.05.2006 tarih ve E:2006/1650 sayılı kararı ile, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.12.2005 tarih ve E:2005/1595, K:2005/2205 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verdiğinden Kamu İhale Kurulunca yeniden bir karar alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

 Kamu İhale Kurulu’nun 29.05.2006 tarih ve 2006/MK-57 sayılı kararı ile;

 “1- 24.10.2005 tarih ve 2005/MK-57 sayılı Kamu İhale Kurul kararının iptaline,

  2- 24.10.2005 tarih ve 2005/MK-57 sayılı Kamu İhale Kurul kararının iptal edildiğinin İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

  3- 16.06.2005 tarih ve 2005/UM.Z-1155 sayılı Kamu İhale Kurul Kararının geçerli olduğuna,”

 Karar verilmiştir.

 Danıştay 13. Dairesinin, 22.01.2007 tarihli ve E:2006/1650, K.2007/276 sayılı kararı ile “Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.12.2005 günlü ve E.2005/1595, K.2005/2204 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine” karar verilmesi üzerine Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.06.2008 tarihli ve E.2007/1143, K.2008/1161 sayılı kararı ile“30.12.2005 günlü ve E. 2005/1595, K.2005/2204 sayılı kararda ısrar edilmesine” karar verildiğinden tekrar bir karar alınma zorunluluğu ortaya çıkmış, 19.08.2008 tarih ve 2008/MK-108 sayılı karar ile,

 “1- 29.05.2006 tarih ve 2006/MK-57 sayılı kararın iptaline,

  2- İhale işlem dosyasında tespit edilen hususlar, mevzuata aykırı olduğundan dolayı ihalenin iptali gerekmekteyse de idarece sözleşme imzalandığından ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan “Kurum gerekli gördüğü takdirde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında inceleme yapılmış olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesi gereğince iptal kararı alınması mümkün olmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,”karar verilmiştir.

Bu defa, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun 28.02.2013 tarih ve E:2008/2120, K:2013/695 sayılı kararı ile “Kamu İhale Kurumunun temyiz isteminin kabulüne, Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 26.06.2008 günlü, E:2007/1143, K:2008/1161 sayılı ısrar kararının bozulmasına” karar verilmiştir.

 Anayasanın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1’inci maddesinde, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1.19.08.2008 tarih ve 2008/MK-108 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 16.06.2005 tarih ve 2005/UM.Z-1155 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının geçerli olduğuna,

 Oybirliği ile karar verildi.

 Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13