Mevzuat Değişikliğinin İhale Sürecine Etkisi

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

Mevzuat Değişikliğinin İhale Sürecine Etkisi

Mevzuat Değişikliğinin İhale Sürecine Etkisi

- İhalenin açıklama istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılması

- İlgili mevzuat değişmiş olsa dahi ihale ilan tarihinde yürürlükte olan mevzuata ve kesinleşen ihale dokümana göre değerlendirme yapılması gerektiği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 10.03.2021 tarihli kararı;

“...Uyuşmazlıkta her ne kadar ihale ilanındaki ve dokümanındaki, ihalenin 4734 sayılı Kanun'un 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı yönündeki düzenlemenin dayanağı olan ve 07/06/2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 60. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının Dairemizin 17/02/2015 tarih ve E:20**/2**0 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ise de anılan kararın 06/04/2015 tarihinde Kamu İhale Kurumu'na tebliğ edildiği söz konusu karara dayalı olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12/06/2**5 tarih ve 2**84 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğü girdiği ancak incelenen ihalenin ilan tarihinin 13/05/2015 olduğu; davacı şirket tarafından ihale ilanı ve dokümanında yer alan "ihale, Kanun'un 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır." yönündeki düzenlemeye yönelik ilk ilan tarihinden itibaren başlamak üzere on gün içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulmadığından ihale dokümanının kesinleştiği, başvuruya konu ihalenin ilan tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş yeni bir düzenlemenin bulunmadığı; öte yandan, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanının içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları gerektiği anlaşıldığından, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13