Kurulun İnceleme Yetkisinin Yönetmelik ile Sınırlanamayacağı Hakkında

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Kurulun İnceleme Yetkisinin Yönetmelik ile Sınırlanamayacağı Hakkında

Kurulun İnceleme Yetkisinin Yönetmelik ile Sınırlanamayacağı Hakkında 

Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından verilen 22.02.2017 tarihli kararda;

“...Dava dosyasının incelenmesinden; Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 4.10.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ‘Malzeme Dahil 4 Kap Yemek’ hizmet alımı ihalesinin Aydeniz Özel Sağlık Medikal Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Çağ Yemek Gıda San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı uhdesinde kaldığı, davacı tarafından, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının iş deneyim belgesinin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği, bilanço bilgilerinin İdari Şartname’de istenilen oranları sağlayıp sağlamadığı, işletme kayıt belgesinin işin niteliğine uygun olup olmadığı ve iş ortaklığı beyannamesinde belirtilen ortaklık paylarına göre iş deneyim tutarlarının geçerli olup olmadığı hususlarının yeniden incelenmesi gerektiği ileri sürülerek yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda dava konusu ihalede gizlilik ilkesinin geçerli olduğu, davacının diğer firmaların bilgi ve belgeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmasının mümkün olmadığı, bu durumun diğer firmaların sunduğu belgelerde eksiklik veya usulsüzlük bulunması halinde anılan firmaların değerlendirme dışı bırakılmalarına engel olabileceği, davacı tarafından hem şikâyet hem de itirazen şikâyet başvurusunda hangi hususların incelenmesini istediğini açık bir biçimde belirttiği, hangi belgelerin sunulup sunulmadığı, sunulan belgelerin şartname hükümleri uyarınca hangi şartları sağlayıp sağlamadığının ayrıntılı bir şekilde sorulduğu, başka bir deyişle davacının başvurusunun soyut olmadığı, bu nedenle işin esasına geçilerek itirazen şikâyet başvurusunun değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, davalı idarece davacının 6’ncı iddiasına idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer verilmediğinden idareye başvuru konusu edilmeyen hususların dikkate alınmadığı ileri sürülmekte ise de, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen temel ilkelerin idarelerce sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak yapılacak itirazen şikâyet başvurularının ‘başvuru sahibinin iddiaları’ kapsamında incelenip sonuçlandırılmasında Kanunla yetkili kılınan davalı idarenin, yalnızca ‘şikâyet başvurusunda yer alan hususlara’ yönelik inceleme yapmasını öngören İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükmüyle yasal yetkisinin sınırlanamayacağı, davacının itirazen şikâyet başvurusunun Kanun’a aykırı düzenleme içeren Yönetmelik hükmüne göre değil, Yasa hükmü esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği, şikâyet başvurusunda değinilip değinilmediğine bakılmaksızın itirazen şikâyet başvurusunda yer alan tüm iddiaların değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Nitekim Danıştay 13. Dairesinin 27.6.2016 gün …sayılı kararı da bu yöndedir. Bu durumda, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun iddia olunan hususlarla ilgili ve eşit muamele ilkesi gereğince tüm adaylar yönünden incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, hukuka açıkça aykırı olan dava konusu işlemin uygulanması halinde niteliği gereği ivedi olan ihalenin el değiştirebileceği hususu dikkate alındığında telafisi güç zararlara sebebiyet vereceğinde duraksama bulunmamaktadır…”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13