loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Kamu İhale Kurulu’nun İnceleme Yetkisinin Sınırı

İhale Konusu İş Kalemleri Arasında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmaması

Kamu İhale Kurulu’nun İnceleme Yetkisinin Sınırı

 Danıştay 13. Dairesinin 30.06.2015 tarihli kararı:

“…4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin ikinci fıkrasında, “Kurum, itirazen şikâyet başvurularını, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” kuralına yer verilmiştir.

Anılan fıkranın gerekçesi, “İdari başvuru yolunun amaca uygun biçimde kullanılmasını temin bakımından Kurum tarafından başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine verdiği kararda yer alan hususlar ile itiraz edilen işlemlerin diğer istekliler bakımından uygulanmasının eşit muamele ilkesini ihlal edip etmediği ile sınırlı bir incelemenin yapılması öngörülmekte, böylece şikâyet inceleme sürecinin kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Bu nedenle, yasanın açık düzenlemesi ve yasa metnine ilişkin aktarılan gerekçe karşısında, Kurul’un yapacağı incelemenin maddede belirtilen hususlarla sınırlı olduğunun kabulü gerektiğinden, Kurul’un anılan hususlar dışında başka bir hususu incelemesi, diğer bir ifadeyle re’sen inceleme yapması durumunda, yasa tarafından kendisine verilen inceleme yetkisinin sınırı aşılmış olacaktır.

Yapılan bu değerlendirme bağlamında uyuşmazlık incelendiğinde, ihaleye katılan davacı şirket tarafından ihale üzerinde kalan CC Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti'nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapların yetersiz olduğundan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu yapıldığı, bu durumda, ihale dokümanında kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1 olarak belirlenmesi hususu başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği yönünden yapılan incelemenin kapsamına dâhil olmadığından, davalı idarenin bu yönden bir inceleme yapma yetkisinin olmadığı anlaşıldığından, ihale dokümanında kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1 olarak belirlendiğinden bahisle tesis edilen dava konusu işlemde ve dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yönündeki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir…” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz