loader image

Kesinleşen İhale Dokümanı Uyarınca Sunulması Gereken Belgelerin Sunulmaması

Kesinleşen İhale Dokümanı Uyarınca Sunulması Gereken Belgelerin Sunulmaması

Kesinleşen İhale Dokümanı Uyarınca Sunulması Gereken Belgelerin Sunulmaması

Kesinleşen İhale Dokümanı Uyarınca Sunulması Gereken Belgelerin Sunulmaması

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 07.11.2016 tarihli karar:

“…Olayda, davacı Mase Yapı ve Müh. Tic. Ltd. Şti.- Arslanlar İnş. Tic. ve Tur. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Mase Yapı ve Müh. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere idareye sunulan ve Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş 400 Yataklı Devlet Hastanesi (Eğitim ve Araştırma) Ek Bina İnşaatı işi için 15.07.2013 tarih ve 69800562-000-6817 sayı ile düzenlenmiş iş denetleme belgesi ile birlikte Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Selahattin Kanat’a hitaben yazılmış 11.03.2015 tarihli ve 69800562- 750-2500 sayılı yazı ve ekinde anılan iş deneyim belgesinin kapalı alan yüzölçümüne ilişkin sayısal tespitlere yer verilen yüksek mimar Ayşegül Kurtoğlu imzalı raporun sunulduğu görülmekte ise de;

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin “B-Üst Yapı (Bina) Grubu” başlıklı II. Grup bina işlerinin 2’nci sırasında hastane işleri belirtilmekle birlikte, davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin inşaat alanına ilişkin bilgilerin yer almadığı, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.11’nci maddesinde BII grubunun benzer iş olarak belirtildiği ihalelerde belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda,

bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerektiği ve dava konusu yapım işine ait İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgeleri teklif kapsamında sunulmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağının düzenlendiği,

davacıların ihale dokümanında yer alan düzenlemelere karşı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatta öngörülen sürelerde itiraz yolunu kullanmadığından ihale dokümanının kesinleştiği ve tekliflerin ihale dokümanı tamamen okunup kabul edilmek suretiyle verildiği göz önünde bulundurulduğunda itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadırşeklinde gerekçe belirtilerek Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13