Banka Referans Mektubunun İhale Dokümanında Yer Alan Standart Forma Uygun Olmaması

Banka Referans Mektubunun İhale Dokümanında Yer Alan Standart Forma Uygun Olmaması

Banka Referans Mektubunun İhale Dokümanında Yer Alan Standart Forma Uygun Olmaması

  • Banka Referans Mektubunun İhale Dokümanında Yer Alan Standart Forma Uygun Olmaması

  • Usulüne Uygun Sunulmayan Bir Belgenin Teyidinin Yapılabileceğinden Bahsedilmesinin Mümkün Olamayacağı Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği Hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11.10.2021 tarihli kararı :

“Dava konusu ihaleye ait İdari Şartname'nin 7.1. maddesinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklif dosyaları kapsamında beyan edilmesi gereken belgeler ve yeterlik kriterleri sayılmış olup, 7.4. ve 7.5. maddesinde şekil ve içeriği Yönetmelikte düzenlenen yeterlik belgelerinin dikkate alınacağı, 5.3. maddesinde ise, istekliler tarafından ihale dokümanının içeriğinin dikkatli bir şekilde incelemesi gerektiği, teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluğun teklif verene ait olduğu, ihale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelere karşı isteklilerce başvuruda bulunulmayarak kuralların kesinleşmesi hâlinde, istekliler tarafından teklif kapsamında şartnamede istenilen şekilde tekliflerin sunulmasının zorunlu olduğu, ihale dokümanında yer alan ve kesinleşen kuralların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idareler tarafından uygulanmamasının ihaleler için Kanun'da öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini ihlâl edeceği açıktır.

Uyuşmazlığın aktarılan mevzuatla birlikte değerlendirilmesinden, banka referans mektubunun dava konusu ihale kapsamında sunulması gerekli belgelerden olduğu, bu belgenin dava konusu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlendiği, Sunulmayacak Belgeler Tablosu'nda banka referans mektubuna satır açılmadığı, bu nedenle banka referans mektubunun fiziki olarak sunulması gerektiği, Yönetmelik ekinde banka referans mektubu standart formunun yer aldığı, ayrıca anılan standart forma ihale dokümanında da yer verildiği, dolayısıyla banka referans mektubunun bu standart forma uygun olması gerektiği, ihale dokümanına süresi içerisinde itirazda bulunulmaması sebebiyle ihale dokümanının kesinleştiği ve tekliflerin ihale dokümanı tamamen okunup kabul edilmek suretiyle verildiği dikkate alındığında, davacı tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan banka referans mektubunda, banka-şube adı olarak Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Nilüfer şubesi, düzenlenme tarihi olarak 05/01/2021,Geçici Referans Mektubu ID olarak R0203-00095- 00010430, Banka Referans Mektubu ID olarak 95-RM-162 ibareleri ile davacıya ait ticaret unvanı ve vergi kimlik numarası, idare adı, ihale kayıt numarası, kullanılmamış nakdi ve gayrinakdi kredi tutarı bilgilerine yer verildiği, ancak, banka yetkililerinin isim, unvan ve imzalarını içermediği anlaşıldığından, banka referans mektubunun ihale dokümanında yer alan standart forma uygun olmadığından bahisle tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, banka referans mektubunun teyidinin yapılabilmesi için öncelikle usulüne uygun olarak belge sunulması gerektiği, sunulan belgede tereddüt veya şüphe duyulması gibi bir durumun ortaya çıkması hâlinde teyidinin yapılabileceği açıktır.

Bu itibarla, davacının ihale kapsamında sunduğu banka referans mektubunun standart forma uygun olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

Önemli Hatırlatma :

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Özderin Avukatlık Bürosu Ankara - Tunalı Hilmi Caddesi 109 / 11 Kavaklıdere Çankaya ANKARA 

0312 428 03 13 - ihale@ozderin.net 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13