Kat Malikleri Kurulu’nun Depreme Dayanıklılık Testi Yapılması Talebini Reddetmesi

Kat Malikleri Kurulu’nun Depreme Dayanıklılık Testi Yapılması Talebini Reddetmesi

Kat Malikleri Kurulu’nun Depreme Dayanıklılık Testi Yapılması Talebini Reddetmesi

Kat Malikleri Kurulu’nun Depreme Dayanıklılık Testi Yapılması Talebini Reddetmesi

Can Ve Mal Güvenliğinin Tehlike Altında Olduğu Gerekçesi İle Sulh Hukuk Mahkemesi’nden Depreme Dayanıklılık Testi Yapılması Talebi

Yargılama aşamasında yönetimce kat malikleri kurulu kararı doğrultusunda alınan raporda güçlendirme gerektiği bildirilmiş olduğuna göre konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği hakkında.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 2.3.2015 tarih ve 2014/13787 E. 2015/2968 K. Sayılı kararı:

 

“…

DAVA : Dava dilekçesinde, apartmanda depreme dayanıklılık testi yapılması istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin Ilıca Apartmanı yönetiminden apartmanın depreme dayanıklılık testlerinin yapılmasını talep ettiğini, ancak apartman yönetimi tarafından bu talebin reddedildiğini, apartmanın en son 10.06.2012 tarihinde Fethiye açıklarında gerçekleşen depremde oldukça çok sallandığını ve en üst katta yaşayan müvekkilinin kendi ve ailesinin hayatı için endişe ettiğini, apartmanın depreme dayanıklı olup olmaması müvekkilinin can ve mal güvenliğini yakından ilgilendirdiğinden, tespitin yapılmasını talep zorunluluğu doğurduğunu, anataşınmazdaki gerekli görülen tüm bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde incelemeler yapılarak Karot Testi uygulanmasını ve anataşınmazın depreme dayanıklı olup olmadığının tespitini talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmitir.

Dosya arasındaki tüm bilgi ve belgeler incelendiğinde, kat mülkiyeti kurulu anayapıda 12.09.2012 tarihli kat malikleri kurul kararı ile apartmanın depreme dayanıklı olup olmadığının tesbiti ile gerekirse güçlendirme yapılması yönünde karar alındığı ve 01.11.2012 tarihiinde İTÜ İnşaaat Müdendisliğinde görevli öğretim üyelerinin apartmanın depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda alınan raporda güçlendirmenin gerektiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19.maddesine göre anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespiti halinde güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun olarak yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Davacı anataşınmazda güçlendirme yapılmasını değil, anataşınmazın depreme dayanıklı olup olmadığının tespitini istemiş olup, yargılama aşamasında yönetimce kat malikleri kurulu kararı doğrultusunda alınan raporda güçlendirme gerektiği bildirilmiş olduğuna göre konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekirken, davada taraf olmayan tüm kat maliklerinin hukukunu da etkileyecek şekilde kat maliklerinin iradesi yerine geçerek güçlendirme sırasında teknik testler yaptırılacağı ve güçlendirme projesinin buna göre hazırlanacağı da gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 02.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13