Kat Karşılığı İnşaat İşine İlişkin Sözleşmeleri İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir mi ?

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Kat Karşılığı İnşaat İşine İlişkin Sözleşmeleri İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir mi ?

Kat Karşılığı İnşaat İşine İlişkin Sözleşmeleri İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir mi ?

Danıştay 13 üncü Dairesi’nin 23.06.2015 tarihli kararı:

“...İdarelerce ihale sürecinde iş deneyim belgesi i

 

stenilmesindeki amaç, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili daha önceki tecrübesini kanıtlayabilmesidir. 4734 sayılı Kanun’da ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen sözleşmenin bedel içermesine ilişkin koşulun, karşılıklı haklar ve borçlar içeren iki taraflı bir sözleşme sonucunda edimini kusursuz olarak ifa eden yüklenicinin deneyimini ortaya koymak amacıyla getirildiği açıktır. Bu bağlamda, iş deneyimine konu olan sözleşmede, yapılan işler karşılığı olarak ayni bir bedelin müteahhide verilmesinin öngörülmesi, işin geçici kabulünün yapılarak tamamlanması nedeniyle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyiminin kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, davacıların oluşturduğu iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun, kat karşılığı – hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan uyuşmazlığa konu sözleşmenin yapılacak iş karşılığı tahmini de olsa bir bedel içerdiği, dolayısıyla, bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla kullanılabileceği ve Hektaş Grup Gayrimenkul Ltd. Şti.nin ihaleye katılımda sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin bu haliyle geçerli olduğu belirtilerek reddine ilişkin dava konusu işlemin anılan kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Ankara 17. İdare Mahkemesinin 18.11.2014 tarih ve E: 2014/1687, K:2014/1173 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13