Kamu Ödeme Sistemlerinin Kapanacağı Gerekçesiyle İhalenin İptali

Kamu Ödeme Sistemlerinin Kapanacağı Gerekçesiyle İhalenin İptali

Kamu Ödeme Sistemlerinin Kapanacağı Gerekçesiyle İhalenin İptali

Kamu Ödeme Sistemlerinin Kapanacağı Gerekçesiyle İhalenin İptali

İdarenin, ihale sürecinde ortaya çıkan haklı sebepleri ve yeni hukukî durumları dikkate alarak ya da Kanun'un temel ilkelerinin ihlâl edilmiş olması gibi mâkûl bir gerekçeye dayanarak ihalenin iptaline karar vermek suretiyle bu yükümlülükten kaçınması mümkün ise de,  ihalenin iptal edilmesi hâlinde bu işleme karşı açılan davada, ihalenin hangi gerekçeyle iptal edildiğinin idare tarafından ortaya konulması ve mahkemece söz konusu gerekçe de göz önünde bulundurulmak suretiyle işlemin hukuka uygun olup olmadığının tüm yönleriyle ele alınarak değerlendirilmesi gerektiği,

Kamu ödeme sistemleri kapatılacağından ve 15/12/2022 tarihine kadar bütün süreçlerin tamamlanamayacağı öngörülebileceğinden, ihalenin iptaline ilişkin olarak gösterilen gerekçelerin mâkûl olmadığı,

Aksi değerlendirmenin hukukî güvenlik, belirlilik ve idarî istikrar ilkelerine aykırılık teşkil edeceği hakkında.

Danıştay 13. Dairesi’nin 06.**.20** tarih ve 20**/5**9 E. 20**/9**8 K. Sayılı kararı:

“…4734 sayılı Kanun'un belirtilen hükümleri uyarınca, ihale komisyonu kararı ihale yetkilisince onaylandıktan sonra gerek idarenin, gerek ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmenin imzalanması hususunda yükümlülük altına girdikleri açık olmakla birlikte, idarenin, ihale sürecinde ortaya çıkan haklı sebepleri ve yeni hukukî durumları dikkate alarak ya da Kanun'un temel ilkelerinin ihlâl edilmiş olması gibi mâkûl bir gerekçeye dayanarak ihalenin iptaline karar vermek suretiyle bu yükümlülükten kaçınması mümkündür. Diğer taraftan, sözleşmeyi imzalama yükümlülüğünden imtina edilerek ihalenin iptal edilmesi hâlinde bu işleme karşı açılan davada, ihalenin hangi gerekçeyle iptal edildiğinin idare tarafından ortaya konulması ve mahkemece söz konusu gerekçe de göz önünde bulundurulmak suretiyle işlemin hukuka uygun olup olmadığının tüm yönleriyle ele alınarak değerlendirilmesi gerekir.

Dava konusu ihale, ön mâlî kontrol sürecinin uzadığı, yıl sonu satın alma, hakediş ve kabul işlerinin yoğunluğu, bu yoğunluktan kaynaklanacak iş yeri teslim süresi, işin teslimi ve kontrolü, kabul süreçleri, yıl sonu nedeniyle 2022 yılı içerisinde ödeme işlemlerinin tamamlanamayacağı, işin teslim süresinin sözleşme imzalandıktan sonra 60 gün olduğu, daha erken teslim edilse dahi ürünün kabul edilmesi, ödeme emrinin muhasebe birimine ulaştırılması süreleri, kamu ödeme sistemlerinin 15/12/2022 tarihinde kapatılacağı, ihalenin yıllara sârî ödeme yapılamayacak şekilde olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş ise de 4734 sayılı Kanun'un 41. maddesine göre ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı ve ihaleye yönelik başvuruda bulunulması durumunda ise sürenin daha da uzayacağı, ihaleye ilişkin sözleşme tasarısının 9. ve 10. maddelerinde sözleşme süresinin işe başlama tarihinden itibaren 60 gün olduğu ve sözleşme imzalanmasını müteakip 60 gün içinde ürünün teslim edileceğinin belirtildiği, dolayısıyla ön mâlî kontrol süreci uzamasa dahi ihalenin gerçekleştirildiği 11/10/2022 tarihinde, kamu ödeme sistemleri kapatılacağından ve 15/12/2022 tarihine kadar bütün süreçlerin tamamlanamayacağı öngörülebileceğinden, ihalenin iptaline ilişkin olarak gösterilen gerekçelerin mâkûl olmadığı, aksi bir durumun hukukî güvenlik, belirlilik ve idarî istikrar ilkelerine aykırılık teşkil edeceği, diğer yandan ihaleyi gerçekleştiren idarelerin ihaleye çıkma kararını almadan önce bu süreçleri planlayabilecekleri açıktır.

Bu itibarla, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13