Kamu İhalelerinden Yasaklanma – Kamu İhale Kurulu’nun Görev ve Yetkisi

Kamu İhalelerinden Yasaklanma- Kamu İhale Kurulu’nun Görev ve Yetkisi

Kamu İhalelerinden Yasaklanma – Kamu İhale Kurulu’nun Görev ve Yetkisi

Kamu İhalelerinden Yasaklanma - Kamu İhale Kurulu’nun Görev ve Yetkisi

Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak gibi bir görev ve yetki verilmediği,

İhaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulu'nun herhangi bir yetkisi bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 20.0*.20** tarih ve E:20**/3**6, K:20**/1**1 sayılı kararı:

“…Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak gibi bir görev ve yetki verilmediği, yasaklama kararlarının ihale sürecinde tesis edilen işlemlerden bağımsız olarak tesis edildiği, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerden kastedilenin ihaleyi yapan idarece yapılan işlemler olduğu, ihaleden yasaklama kararları ise mutlaka ihaleyi yapan idarece alınmadığından ve ihaleyi yapan eğer bir bakanlık değilse ihaleyi yapan idarenin ilgili veya bağlı bulunduğu bakanlıkça, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelere ilişkin olarak ise içişleri Bakanlığı tarafından verildiğinden, ihaleden yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulu'nun herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Bu İtibarla, davacı şirketlerin hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanması gerektiği yönündeki dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Dava konusu işlemin, söz konusu iş ortaklıklarına ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin kısmı incelendiğinde;

Kamu İhale Kurumu'nun yazılı talebi üzerine idarece gönderilen ve asıl olduğu ifade edilen belgelerin ilk gönderilen “aslı gibidir" onaylı belgelerden farklı olabileceği hususunda oluşan tereddüdün giderilmesi için idareden bilgi talep edilmesine ve doğacak sonuçlardan belgenin doğruluğu noktasında idarenin sorumlu olacağının taraflarına bildirilmesine rağmen, idarece, A. Tuğra İnş. Tic. A.Ş.-Ö. Harf. Nak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının birim fiyat teklif cetveli ve teklif mektubunun Kuruma gönderilen ilk onaylı suretlerinin “asıllarının gönderilmediği”, bunun yerine farklı bir belgenin gönderildiği ve gönderilen belge dışında başka bir belge bulunmadığının ifade edildiği, bu itibarla, idareden temin edilebilen belgeler üzerinde yaptırılan kriminal inceleme sonucunda, sonradan düzenlenen belge üzerindeki firma kaşelerinin ilk belgedeki firma kaşeleriyle aynı olduğu ve Ö. Haf. Nak. San. Ltd. Şti.ne ait kaşenin üzerindeki imzanın aynı kişinin el ürünü olduğunun tespit edildiği, A. Tuğra İnş. Tic. A.Ş.-Ö. Haf. Nak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile MRT1 İnş. Taah. Tic. A.Ş.-Kumsal Petrol Maden Ltd. Şti. İş Ortaklığının Karma Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli başlıklı belge fotokopileri üzerinde bulunan yazıların aynı şahıs elinden çıktığı yönünde kanaatin hasıl olduğunun belirtilmesi karşısında, söz konusu iş ortaklıklarının ihalede birlikte hareket ettiklerinden bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, Kurul kararının bu kısmının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 16.12.2016 tarih ve E:2016/4629, K:2016/5025 sayılı kararının BOZULMASINA, dava konusu işlemin tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmı yönünden DAVANIN REDDİNE, yasaklamaya ilişkin kısım yönünden dava konusu işlemin İPTALİNE,…” karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13