Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarında Yürütmenin Durdurulması

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarında Yürütmenin Durdurulması

  • Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarında Yürütmenin Durdurulması

  • Yasaklama kararı hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi

  • İhaleden yasaklama kararından önceki hukukî durum geri geldiğinden teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin itirazen şikayet başvuru nedeninin reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.09.2018 tarihli kararı :

 “… Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün 29.12.2017 tarih ve E.56661 sayılı Olur'u ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17. maddesinin c fıkrasına aykırı hareket edildiğinden bahisle davacı iş ortaklığının pilot ortağı olan M. Yapı İnş. A.Ş.nin %51 ortağı olan Seyfi Y.’ın ve özel ortağı olan B. İnş. Nakliye Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.nin %50'den fazla ortağı olan Ramazan B.'nin aynı Kanun'un 58. maddesi gereğince kamu ihalelerinden 1 yıl süreyle yasaklanmalarına karar verildiği; yasaklama kararlarının 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği; ancak söz konusu yasaklama kararlarının iptali için hakkında yasaklama kararı verilen gerçek ve tüzel kişilerce ( Bi.Enerji Pet. Madencilik İnş. A.Ş., Bi. Madencilik İnş. Enerji Pet. A.Ş., M. Yapı İnş. A.Ş., Seyfi Y., B. İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ramazan B. ) açılan davada Ankara 9. idare Mahkemesinin 23.05.2018 tarih ve E.2018/467 sayılı kararıyla dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

      Bu itibarla, ihaleden yasaklama kararından önceki hukukî durum geri geldiğinden, başka bir anlatımla sözü edilen kişilerin hukuken ihaleden yasaklı oldukları kabul edilemeyeceğinden, davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını  gerektiren durumun ortadan kalkması sebebiyle itirazen şikâyet başvurusundaki 1. iddiaya ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır ...” şeklinde gerekçe  belirterek Ankara 2. İdare Mahkemesinin 16.05.2018 tarih ve E:2018/836, K:2018/1001 sayılı kararının, davacının birinci iddiasına yönelik davanın reddine dair kısmının bozulmasına ve bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline, ikinci iddiasına yönelik davanın reddine dair kısmının onanmasına karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13