İhalelere katılmaktan yasaklanma işlemine ilişkin başvuru

İhalelere katılmaktan yasaklanma işlemine ilişkin başvuru

İhalelere katılmaktan yasaklanma işlemine ilişkin başvuru

İhalelere katılmaktan yasaklanma işlemine ilişkin başvuru

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/014

Gündem No : 43

Karar Tarihi : 14.02.2013

Karar No : 2013/MK-52

--------------------------------------------------------------------------------

Şikayetçi:

Tuğra Yemekçilik Gıda Temizlik İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti

İhaleyi yapan idare:

Akhisar Devlet Hastanesi Baştabipliği

Başvuru tarih ve sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

03/11/2011 tarih ve 2011/UH.II-3667 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 19/11/2012 tarih ve E:2012/261, K:2012/1954 sayılı “davanın kısmen kabul/kısmen reddi” kararına ilişkin Kurul kararı alınması.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

Akhisar Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012 Yılı Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuğra Yemekçilik Gıda Temizlik İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. nin 26.10.2011 tarih ve 46607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 03/11/2011  tarih ve 2011/UH.II-3667 sayılı kararı ile;

“….Başvuru sahibinin Manisa Akhisar Devlet Hastanesi Baştabipliğinin firmaları hakkında verdiği “1 yıl kamu ihalelerinden yasaklanması” kararının iptalinin gerektiği iddialarına ilişkin olarak;

….Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetkilerinin düzenlendiği 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde; “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.” Kurumun görev ve yetkileri arasında sayıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik değil, ihalelere katılmaktan yasaklanma işlemine ilişkin başvurusu konusunda Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun yasaklılık kararının iptalinin gerektiği iddialarına ilişkin görev yönünden reddi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin geçici teminatının iadesinin gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi tarafından şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı tarihin 09.09.2011 olduğu, başvuru sahibinin 19.09.2011 tarihli başvurusuna ilişkin 26.09.2011 tarihli idare cevabının aynı gün (26.09.2011 tarihinde) başvuru sahibine iadeli taahhütlü gönderildiği anlaşılmıştır.

….Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 19.09.2011 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde, bildirim ve tebligat esasları hususunda yer verilen hükümde; iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacağı, tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihinin esas alınacağının belirtildiği, bahse konu ihalede idarece şikayete ilişkin olarak alınan karar  26.09.2011 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verilmiş olduğundan anılan Kanun hükmü uyarınca idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 03.10.2011 tarihinde istekliye tebliğ edilmiş sayıldığı, dolayısıyla idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde (13.10.2011  tarihi  perşembe  günü mesai bitimine kadar) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.10.2011 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun geçici teminatının iadesinin gerektiği iddiasına ilişkin süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,” karar verilmiştir.

Davacı Tuğra Yemekçilik Gıda Temizlik İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili Av. Sıddık ERDOĞAN tarafından anılan kararın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 19/11/2012 tarih ve E:2012/261, K:2012/1954 sayılı kararında;

““…Öncelikle dava konusu işlemin görev yönünden redde ilişkin kısmı incelendiğinde ihaleyi gerçekleştiren Akhisar Devlet Hastanesi Baştabipliğince davacı şirketin tekliflerini ve ihale evraklarını imzalayan Ramazan Teker adlı şahsın yapılan sorgulama neticesinde hakkında tüm ihalelerden yasaklama kararı bulunduğu gerekçesiyle şirket hakkında yasaklama kararı verilmek üzere Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunduğu, bu hususa yönelik davacı şirketin şikayet başvurusunun reddi üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmakta olup ihaleden yasaklamaya ilişkin karar alma mercinin 4734 sayılı Kanunda açıkça Sağlık Bakanlığı’na verilmiş olması ve Kamu İhale Kurumu’nun görevleri arasında ihaleden yasaklamaya ilişkin olarak yapılan bildirimleri veya yasaklama kararının kendisini inceleme ve bu hususta karar alma yetkisi bulunmaması sebebiyle davacının başvurusunun yasaklamaya ilişkin kısmının görev yönünden reddinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Dava konusu işlemin süre yönünden redde ilişkin kısmı incelendiğinde davacı şirketin geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin yaptığı şikayet başvurusunun Akhisar Devlet Hastanesi Baştabipliğince 26.09.2011 tarihli işlemle reddedildiği, aynı gün bu kararın iadeli taahhütlü olarak postaya verildiği, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca kararın iadeli taahhütlü postaya verildiği takip eden yedinci gün kararın tebliğ edilmiş sayılacağı kuralına istinaden kararın 03.10.2011 tarihinde kararın tebliğ edilmiş sayıldığı, bu tarihten itibaren davacı şirketin 4734 sayılı Kanunun 55. maddesinde yer alan 10 günlük süreyi geçirdikten sonra 26.10.2011 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğundan bahisle Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddedildiği anlaşılmakta olup, söz konusu karara dayanak alınan 4734 sayılı Kanunun 65. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün” ibaresinin Anayasa Mahkemesi’nin 27.09.2012 tarih ve E:2012/20 sayılı kararı ile iptal edilmesi sebebiyle, bahse konu Kanun hükmü dayanak alınarak davacının başvurusunun geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin kısmının süre aşımı yönünden reddinde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Öte yandan, davacı şirketin Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda açıkça ihalenin iptaline ilişkin olarak alınan kararının iptalini talep edilmesine karşın 4734 sayılı Kanunun 53/b-1 maddesi uyarınca Kurumun görev alanına giren ve talep edilen bir hususta Kurulun herhangi bir karar almamasının mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle dava konusu işlemin bu kısmında da hukuka uygun bulunmadığı sonucu varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin geçici teminatın irat kaydına ilişkin kısmının ve ihalenin iptali istemine ilişkin başvuru hakkında karar alınmamasına ilişkin kısmının iptaline, davanın, dava konusu işlemin ihaleden yasaklamaya ilişkin kısmının reddine …”  karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulu’nun 03/11/2011 tarih ve 2011/UH.II-3667 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin geçici teminatın irat kaydına ve ihalenin iptal kararının iptali istemine yönelik iddialara ilişkin esasın incelenmesine geçilmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

  Mahmut  GÜRSES

  Başkan

  Ali Kemal  AKKOÇ

  Kurul Üyesi

  Erkan  DEMİRTAŞ

  Kurul Üyesi

  Ahmet  ÖZBAKIR

  Kurul Üyesi

  Mehmet Zeki  ADLI

  Kurul Üyesi

  Hasan  KOCAGÖZ

  Kurul Üyesi

  Hamdi  GÜLEÇ

  Kurul Üyesi

  Mehmet  AKSOY

  Kurul Üyesi

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13