Kamu İhale Kurulunun İnceleme Yetkisinin Sınırları Hakkında

Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

Kamu İhale Kurulunun İnceleme Yetkisinin Sınırları Hakkında

  • Kamu İhale Kurulu’nun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açılarından inceleyebileceği,

  • Başvurucu tarafından ileri sürülmeyen hususlarda, alınan teknik görüş çerçevesinde değerlendirme yapılmasının iddialarla sınırlı inceleme yapma yetkisinin aşıldığı anlamına geldiği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 15.12.2021 tarihli kararı:

…HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Aktarılan mevzuat uyarınca Kurum'un itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açılarından inceleyeceği açıktır.

Dava konusu olayda, iptali istenen Kurul kararına esas teşkil eden Kon-Tek'in şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçeleri incelendiğinde her iki dilekçede de davacı şirket tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname'nin “Frekans Konvertörü Şartnamesi” başlıklı 8. Maddesinin 8.4. bendinin hangi alt bentlerine hangi nedenlerle uygun olmadığının madde madde sayılmak suretiyle tereddüde mahâl vermeyecek şekilde somut olarak belirtildiği,Kurum tarafından "...2 ) Gerek ihale üzerinde bırakılan Tesan Elektrik Otomasyon Ticaret Ltd. Şti. tarafından, gerekse de başvuru sahibi Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otom. San. Tic. A.Ş. tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname'nin ..., 8.4 ... 'üncü maddelerinde belirtilen düzenlemelere uygun olup olmadığı bilgisine ihtiyaç duyulmuştur." şeklinde teknik görüş talep edilmesi üzerine verilen teknik görüşte "Teknik şartnamenin 8.4. maddesi frekans konvertörünün kontrol ve performans gerekliliklerini tanımlamaktadır. Her iki firma tarafından önerilen konvertör benzer özelliklere sahip olup, istenen özellikler opsiyonel olarak sunulmaktadır. ... Bu maddede role çıkış kontakları 24 V DC veya 250 V AC) minimum 3A olarak tanımlanmış olmakla birlikte firmaların önerdiği değer Kon-Tek 30 V DC 3A veya 250 V AC 2A, Tesan 30 V DC 1A veya 250 V AC 1A dir. Bu durumda her iki firma da istenen koşulu sağlamamaktadır." şeklinde bir tespite yer verildiği, dava konusu Kurul kararıyla, davacının teklif ettiği cihazın Teknik Şartname'nin 8.4. maddesinde belirtilen kriterleri sağlamadığının teknik görüş yazısında açıkça ifade edildiğinden bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, dava konusu kararın dayanağını teşkil eden teknik görüş yazısında, Teknik Şartname'nin 8.4. maddesine ilişkin olarak, teklif edilen cihazların maddenin (n) alt bendinde yer verilen "Röle çıkış kontakları (24 V DC ya da 250 V AC) kapasitesi minimum 3A olmalıdır." düzenlemesine uygun olmadığı belirtilmesine karşın, ne Kon-Tek'in şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde ne de idarece verilen şikâyetin reddine ilişkin 26/03/2021 tarihli kararda Teknik Şartname'nin 8.4. maddesinin (n) alt bendine ilişkin herhangi bir iddia, açıklama ya da tespite yer verilmediği görülmektedir.

Bu kapsamda, dava konusu Kurul kararına gerekçe gösterilen Teknik Şartname'ye aykırılığın başvuru sahibinin iddiaları arasında veya idarenin şikâyet başvurusu üzerine aldığı kararda yer alan hususlara ilişkin olmadığı, dolayısıyla Kurul tarafından iddialarla sınırlı inceleme yetkisinin aşıldığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, Kurul'un, mevzuat hükümleriyle tanınan yetkisinin sınırlarını aşarak tesis ettiği dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle; 1. Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara **. İdare Mahkemesi'nin 13/10/2021 tarih ve E:2021/1**6, K:2**1/1**2 sayılı kararının BOZULMASINA, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13