İtirazen Şikayet Dilekçesinde Yer Verilen Tüm İddiaların İncelenmesi Gerektiği Hakkında

Teklif Edilen Markaların Teklif Mektubunda Belirtilmesinin Şartname İle İstenilemeyeceği

İtirazen Şikayet Dilekçesinde Yer Verilen Tüm İddiaların İncelenmesi Gerektiği Hakkında

İtirazen Şikayet Dilekçesinde Yer Verilen Tüm İddiaların İncelenmesi Gerektiği Hakkında

Danıştay 13. Dairesi kararı :

“…Dava; Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi tarafından 27.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "36 Aylık Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı ve Hasta/Ziyaretçi Karşılama-Yönlendirme Personeli Hizmet Alımı" ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 30.12.2015 tarih ve 2015/UH.I-3569 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; davacı şirketin ihale üzerinde bırakılan Çizgi Tes. Yön. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.’nin bilanço ve gelir tablosuna ilişkin sunduğu belgelerin İdari Şartname' ye uygun olmadığı, ayrıca isteklilerin katıldıkları ihalelerde avantaj sağlamak amacıyla gelir ve giderlerini mali tablolara doğru olarak yansıtmadığı, sonuç rakamlarını değiştirmeden farklı rasyolar elde ettiği, avantaj sağlamak için net satış tutarlarını 0,01 göstererek hem vergi ödemediği hem de mali durumunu  ek beyanname ile değiştirerek daha sonra oluşabilecek sorunları bertaraf ettiği, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin sunulmasına ilişkin sürenin bitim tarihinin 30.04.2015 olduğu ve Kamu İhale Kurumu’nun açıklamalarında da söz konusu sürenin bitim tarihine kadar sunulan beyannamelerin dikkate alınması gerektiği, ilgili şirketin sunduğu Kurumlar Vergisi beyannamesi tarihinin ise 02.09.2015 tarihi olduğu, bu nedenle de İdari  Şartname’ye göre isteklinin toplam cirosuna ilişkin yapılması gereken değerlendirmenin 30.04.2015 tarihi dikkate alınarak yapılması gerektiği, bu durumda karşılaması gereken toplam ciro tutarını karşılamadığının görüleceği, Çizgi Tes. Yön. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu banka referans mektubunun söz konusu isteklinin teklif bedelinin % 10’unu karşılamadığı ve ihale ilan tarihi olan 17.09.2015 tarihinden önce alındığı, anılan belgenin İdari Şartname’ye aykırı olduğu, teklif dosyası kapsamında sunduğu geçici teminat mektubunun süresinin İdari Şartname’de yer alan “...24.03.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir."

Düzenlemesine aykırı olarak anılan tarihten önceki bir tarihe kadar geçerli olarak düzenlendiği, iş deneyimini göstermek üzere İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca sunduğu belgenin 2.740.800,91-TL teklif bedelinin % 15’i olan 411.120,14-TL’sini karşılaması gerektiği, ancak söz konusu firmanın katıldığı ve uhdesinde bırakılan bazı ihalelerden temin etmiş olduğu özel sektöre ait iş deneyimini gösteren belgelere ait sözleşmelerde yer alan tutarlar ile fatura tutarlarının birbiri ile uyumsuz olduğu, ilgili firmanın sahip olduğu başka bir firmanın evrak sahteciliğinden soruşturma geçirdiği ve ihalelere katılmaktan yasaklandığı, bu nedenle söz konusu firmanın sahte veya yanıltıcı evrak ile iş deneyim belgesi almaya çalıştığı, ayrıca anılan isteklinin özel sektör iş bitirme belgesi aldığı kurum adına ve adresine SGK açılışı ile sözleşmede belirtilen kişi sayısı kadar bildirimde bulunup bulunmadığının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiği, sunduğu özel sektör sözleşmesinin sözleşmeye konu sigorta tescil numarasının halen aktif olup bu sözleşmenin devam ettiğine, dolayısıyla kabul işlemi yapılmayan bir hizmet sözleşmesine işaret ettiği, bu nedenle ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olması nedeniyle devam eden bir işe ait sunulan söz konusu belgenin geçerli olmadığı, bu durumda da söz konusu firma tarafından ya devam eden bir iş ya da anılan isteklinin merkez adresine yer verilerek firmanın merkezinde çalıştırılan personel üzerinden söz konusu sözleşmeye konu iş kapsamında çalışmış gibi gösterilmiş olabileceği iddiaları ileri sürülerek itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu; dosyaya ilişkin bulunan tüm bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı şirket tarafından ileri sürülen bir takım iddiaların hukuki bir dayanağının bulunmadığı, bazı iddiaların ise şikâyete konu edilmeksizin doğrudan itirazen şikâyete konu edildiği anlaşıldığından, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Temyize konu  davanın  reddine dair  Mahkeme kararında, dördüncü iddia içeriği (c) maddesinde yer alan; isteklinin sunduğu özel sektör sözleşmesinin belli bir süreye ilişkin olması, sözleşmenin toplam bedel içermeyen veya birim fiyatı ile asgari personel sayısı bulunmayan muvazaalı bir akit olduğu, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olması nedeniyle devam eden bir işe ait sunulan belgenin geçerli olmadığı, bu durumda da söz konusu firma tarafından ya devam eden bir iş ya da anılan isteklinin merkez adresine yer verilerek firmanın merkezinde çalıştırılan personel üzerinden söz konusu sözleşmeye konu iş kapsamında çalışmış gibi gösterilmiş olabileceği yönündeki iddiasının bu konuya ilişkin şikâyet başvurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle Kurul tarafından incelenemeyeceğine ilişkin kısmı dışında hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

 Mahkeme kararının, davacının dördüncü iddia içeriği (c) maddesinde yer alan başvurunun reddine yönelik Kurul kararı yönünden davanın reddine ilişkin kısmına gelince; 4734 sayılı Kamu  İhale Kanunu'nun5. maddesinin1. fıkrasında,"İdareler,bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.", 54. maddesinde, "İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve İtirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler...", 56. maddesinin 2. fıkrasında ise, "Kurum itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” Kuralına yer verilmiştir. Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde belirtilen temel ilkelerin idarelerce sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak yapılacak İtirazen şikâyet başvurularının "başvuru sahibinin iddiaları" kapsamında incelenip sonuçlandırılmasında Kanunla yetkili kılınan davalı idarenin, yalnızca "şikâyet başvurusunda yer alan hususlara" yönelik inceleme yapmasını öngören İhalelere İlişkin Başvurular Hakkında Yönetmelik hükmüyle yasal yetkisinin sınırlanamayacağı, davacının itirazen şikâyet başvurusunun Kanun'a aykırı düzenleme içeren Yönetmelik hükmüne göre değil, Yasa hükmü esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği, şikâyet başvurusunda değinilip değinilmediğine bakılmaksızın itirazen şikâyet başvurusunda yer alan tüm iddiaların değerlendirilmesi gerektiğinden, anılan iddia yönünden başvurunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararının bu kısmında ise hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kısmen kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin ………….kararının; şikâyete konu edilmeksizin itirazen şikâyet konusu yapılan iddiaların incelenmeksizin reddine ilişkin Kurul kararının hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmı yönünden oyçokluğuyla BOZULMASINA, DAVA KONUSU İŞLEMİN BU KISIM YÖNÜNDEN İPTALİNE” diğer yönlerden davanın reddine ilişkin kısmının…oybirliğiyle ONANMASINA…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin bir kısmının onanmasına, bir kısmının iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13