İtirazen Şikâyet Başvurusuna Vekâletnamenin Aslı ya da Onaylı Örneğinin Eklenmemesi

İtirazen Şikâyet Başvurusuna Vekâletnamenin Aslı ya da Onaylı Örneğinin Eklenmemesi,

İtirazen Şikâyet Başvurusuna Vekâletnamenin Aslı ya da Onaylı Örneğinin Eklenmemesi

İtirazen Şikâyet Başvurusuna Vekâletnamenin Aslı ya da Onaylı Örneğinin Eklenmemesi

Kurul tarafından verilen süre rağmen eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi nedeniyle başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 08.0*.20** tarih ve E:20**/4**9, K:20**/2**8 sayılı kararı:

“Kurum tarafından itirazen şikâyet başvurusuna ait eksikliklerin giderilmesine ilişkin olarak yapılan 14/01/2020 tarihli bildirimin davacı vekiline 16/01/2020 tarihinde ulaştığı ve davacı vekili tarafından beş günlük süre dolmadan 20/01/2020 tarihli dilekçenin ekinde 11.442.00-TL'lik başvuru ücretine ilişkin Ziraat Bankasının 20/01/2020 tarihli dekontunun, fotokopi şeklinde vekâletnamenin ve yetki belgesinin davalı idareye teslim edildiği, anılan dilekçenin Kamu İhale Kurumu tarafından 20/01/2020 tarihinde kaydedildiği ve 2020/3472 kayıt numarasının verildiği görülmüştür.

Davacının dilekçe ekinde sunduğu banka dekontunun işlem tarihinin 04/09/2019, düzenlenme tarihinin ise 20/01/2020 olduğu görüldüğünden, Dairemizin 16/03/2021 tarih ve E:2021/489 sayılı ara kararıyla taraflardan, "Elektrik Üretim A Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) tarafından 2019/293397 ihale kayıt numarası ile yapılan “Personel taşıma" hizmet alım ihalesine yönelik olarak davacı tarafından kaç kez itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğunun açıklanması ve bu başvurular için yatırılan başvuru ücretlerini gösterir banka dekontu ve/veya ödeme makbuzlarının taraflardan istenilmesine" karar verilmiş, ara karara verilen cevaplardan davacı tarafından 05/09/2019 tarihinde doğrudan Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvurusuna ait başvuru ücretinin ödendiği, dilekçe ekinde yer alan banka dekontunun bu başvuruya ait olduğu, buna karşılık Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin dava dilekçesinin Kurum’a tevdii yolundaki kararı gereği dava dilekçesinin itirazen şikâyet başvurusu yerine geçmek üzere Kurum’a gönderilmesi ve bunun üzerine başlayan itirazen şikâyet başvurusuna ait başvuru ücretinin ise yatırılmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan davacı vekili tarafından verilen ve 20/01/2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ekinde başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden vekâletnamenin aslı ya da onaylı örneğinin eklenmediği, sunulan vekâletnamede "aslı gibidir” onayının yapılmadığı sadece vekâletnamenin fotokopisinin eklendiği görülmektedir

Bu itibarla, itirazen şikâyet başvuru dilekçesine başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına ilişkin belge ile vekâletnamenin aslı ya da onaylı örneğinin eklenmediği ve bu eksikliklerin süresi içinde giderilmediği anlaşıldığından, davacının başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13