İsteklinin Komisyon Kararında Yanlış Merciye Yönlendirilmesi

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

İsteklinin Komisyon Kararında Yanlış Merciye Yönlendirilmesi

  • İsteklinin Komisyon Kararında Yanlış Merciye Yönlendirilmesi

  • İsteklinin ihale komisyonu kararı ile şikâyet başvurusuna yönlendirilmesi

  • Komisyon kararının davacı şirketi yanlış merciye yönlendirmiş olması nedeniyle itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığının kabul edilemeyeceği  hakkında.

Danıştay 13.  Dairesi’nin 14.01.2021 tarihli kararı :

 “…Dosyanın incelenmesinden, 31/08/2015 tarihli ihale komisyonu kararına karşı ihaleye katılan diğer bir istekli tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, idarece alınan düzeltici işlem kararı uyarınca, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik 01/10/2015 tarihli ihale komisyonu kararının 02/10/2015 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, kararın bildirimine ilişkin yazıda, “Bu kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde idaremize şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” ifadesinin yer aldığı, dolayısıyla davacı şirketin ihale komisyonu tarafından şikâyet başvurusuna yönlendirildiği, başka bir anlatımla, komisyon kararının davacı şirketi yanlış merciye yönlendirdiğinden, yukarıda belirtilen Anayasal zorunluluk karşısında itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığının kabul edilemeyeceği sonucuna varıldığından, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu itibarla, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara **. İdare Mahkemesi'nin 07/01/2016 tarih ve E:20**/33**, K:20**/12** sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline..”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13