Kesinleşen İhale Dokümanına Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği Hakkında

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Kesinleşen İhale Dokümanına Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği Hakkında

Kesinleşen İhale Dokümanına Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği Hakkında

  • İdari Şartnamede İhaleye Katılım İçin Sunulması Gereken Belgelere İlişkin Olarak Atıf Yapılan Genelge’nin Yargı Kararıyla İptaline Karar Verilmiş Olsa Dahi Kesinleşen İhale Dokümanı Uyarınca Belgelerin Sunulması Gerektiği Hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 01.12.2021 Kararı:

   “…Dosyanın incelenmesinden, ihaleye ilişkin İdari Şartname ile ihaleye katılacak SBYS bayilerinden yeterliği tevsik etmek üzere “2015/17 sayılı ‘Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları’ konulu Genelge'nin 4.7. maddesi ‘a, b, c’ bentlerinde istenilen 3 belgeyi ibraz etmesi”nin istenildiği, 2015/17 sayılı Genelge’nin 4.7. maddesi “a, b, c” bentlerinde ise söz konusu belgelerin, “a. SBYS üreticisinin KTS 'de kayıtlı olduğuna dair belgeyi, b. SBYS üreticisinden SBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel, iştirak yetki belgesini, c. SBYS bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda SBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair noter onaylı taahhüt belgesini” şeklinde sayıldığı, davacı tarafından ihale dokümanına yönelik herhangi bir itirazda bulunulmaması üzerine ihale dokümanının mevcut hâliyle kesinleştiği, bilahare ilk ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından davacının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ikinci karara yönelik olarak, İdari Şartname'nin 7.1.h.2 maddesinde istenilen belgelerin sunulmadığından bahisle yapılan itirazen şikâyet başvurusu kabul edilerek edilerek davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

    Söz konusu ihale sürecinde, uyuşmazlık konusu doküman (idari şartname) düzenlemesine yönelik olarak süresi içerisinde şikâyet / itirazen şikâyet başvurusu veya açıklama talebi bulunmadığından, doküman bu hâliyle kesinleşmiş olup isteklilerin tekliflerini mevcut kesinleşen dokümana göre oluşturmaları gerektiği ve idarece bu dokümana göre değerlendirme yapılacağı tabiidir.

    Öte yandan, ihaleye ilişkin İdari Şartnamede atıf yapılan 2015/17 sayılı “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” konulu Genelge'nin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Onuncu Dairesi'nce verilen 13/06/2019 tarih ve E.2019/7254, K.2019/4782 sayılı karar ile, “... söz konusu düzenlemeye konu verilerin kişisel sağlık verisi olduğu; hassas veri kabul edilen kişisel sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesinin kapsamı, koşulları, paylaşımı ve korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği, bunun anayasal bir zorunluluk olduğu...Her ne kadar dava konusu Genelge’nin yürürlüğe girmesinden sonra 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi yeniden düzenlemiş ise de sonradan yürürlüğe giren yasal düzenlemelerin önceden yürürlüğe giren Genelgenin dayanağı olamayacağı açıktır.” gerekçesi ile söz konusu Genelge’nin iptaline karar verilmiş, anılan karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 15/03/2021 tarih ve E.2020/128, K.2021/491 sayılı kararıyla onanmıştır.

   Ancak bu süreçte 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin (1 Numaralı) “Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü” başlıklı 358. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde, “Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek” Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

    Nitekim, Dairemizin 10/09/2021 tarih ve E.2021/3011 sayılı ara kararına cevaben gönderilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 26/10/2021 tarihli yazısından, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 358. maddesi uyarınca SBYS’lerin KTS’ye kaydedilmeye devam edildiği, bu konuda 81 İl Valiliğine resmi yazı yazıldığı, 21/10/2019 tarihli ve “SBYS İhalelerinde İstenilen KTS Belgeleri Hakkında” konulu mezkûr yazı ile, temin edilecek SBYS’lerin KTS’de kaydının bulunmasının zorunlu olduğu, isteklilerden sadece ihale konusu olan SBYS yazılımına ait KTS belgesinin istenileceği, SBYS ihalesinin konusu olmayan SBYS yazılımlarına ait KTS belgelerinin istenilmemesi yönünde 81 İl Sağlık Müdürlüğü’nün talimatlandırıldığı anlaşılmıştır.

     Bu itibarla, uyuşmazlık konusu İdari Şartname'nin ihale sürecinde dokümana yönelik herhangi bir itiraz olmaması nedeniyle kesinleşmiş olduğu, bütün istekliler tarafından kesinleşen ihale dokümanı kapsamındaki İdari Şartname ile istenilen yeterliğe ilişkin tüm belgelerin sunulması gerektiği, İdari Şartname’de ihaleye katılım için sunulması gereken belgelere ilişkin olarak atıf yapılan Genelge’nin yargı kararıyla iptaline karar verilmiş ise de Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (1 Numaralı) ile verilen yetkiye dayanılarak SBYS’lerin KTS’ye kaydedilmesine devam edildiği hususları dikkate alındığında, anılan Genelge'nin 4.7. maddesinin “a, b, c” bentlerinde sayılan ve ihaleye katılımda yeterlik olarak belirlenen belgeleri sunmadığından bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek davanın reddine/Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13