İşçilik Hesaplama Modülündeki Hata

İşçilik Hesaplama Modülündeki Hata

Personel maliyetlerinin hesaplanmasında idarenin işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu,

Başvurucu şirketin işçilik hesaplama modülündeki hata sebebiyle personel maliyetlerini yanlış hesapladığı, hesaplama modülünü kullanmayan istekliler ile kullananlar arasında idareden kaynaklanan eşitsizlik oluştuğu,

İdareden kaynaklanan eşitsizlik sebebiyle ihalenin hakkaniyete uygun bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 12.**.2023 tarihli ve E:20**/4**4, K: 2023/1**1 sayılı kararı

“…Bu itibarla, ihale tarihi itibarıyla kullanımda olan ve hatalı sonuç veren modülü kullanarak teklif veren istekliler ile bu modülü kullanmadan teklif veren istekliler arasında oluşan ve davalı idareden kaynaklanan eşitsizlik nedeniyle ihalenin hakkaniyete uygun bir şekilde sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu ve ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacağı anlaşıldığından uyuşmazlığa konu ihalenin iptaline karar verilmesi gerekmekte iken düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13