İş Ortaklığı Beyannamesinin İmzalanmamış Olması

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

İş Ortaklığı Beyannamesinin İmzalanmamış Olması

İş Ortaklığı Beyannamesinin İmzalanmamış Olması

 

 “…Dosyanın incelenmesinden, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 03.02.2014 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan "Niğde İl Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı" ihalesinin davacıların üzerinde kaldığı, ancak ilgili idarece yapılan ön mali kontrol sırasında davacıların sunduğu iş ortaklığı beyannamesindeki imzaların iki tanesinin eksik olduğunun fark edilmesi üzerine, davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan karar sonrasında yapılan şikâyet başvurusuna idarece bir cevap verilmemesi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun Kurul tarafından reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

            Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için, her zaman aynı biçimde yazdığı ad ve işaret olarak tanımlanabilecek "imza", altına atıldığı belgede yer alanların imzayı atan kişi/kişiler tarafından kabul edildiğini tevsike yarayan bir ispat aracıdır.

                Uyuşmazlık konusu olayda, ihaleye katılan davacılar tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinde davacıların bir iş ortaklığı oluşturduğu belirtilerek bu iş ortaklığında Hesteknik İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin % 40 hisseyle pilot ortak olduğu, diğer ortaklardan Mehmet Orhan'ın % 40 hisseyle, İga İnşaat Nakliye Turizm Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin ise % 20 hisseyle özel ortak olduğu belirtilmesine rağmen, bu beyannamenin pilot ortak ve özel ortaklardan Mehmet Orhan tarafından imzalanmadığı görüldüğünden, iş ortaklığı beyannamesinde yer alan bilgilerin imzası eksik olan ortaklar tarafından da kabul edildiği sonucuna ulaşmak mümkün olmadığından, mevzuatta yer alan şartları taşımayan iş ortaklığı beyannamesini sunarak ihaleye katılan davacıların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13