Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Devlet Memurlarına Ait İş Deneyim Belgeleri

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken  İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı Hakkında.

 Danıştay 13. Dairesinin 13.11.2014 tarihli  kararı :

"...657 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan maddesi irdelendiğinde, devlet memurlarının anonim şirketlerde ortak olmalarını engelleyen bir yasak bulunmadığı, bunun yanında 4734 sayılı Kanun'un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında da, şirket tarafından sunulacak iş deneyim belgesinin, son bir yıldır şirketin yandan fazla hissesine sahip ortağı adına düzenlenmiş belge olabileceğinin kabul edildiği dikkate alındığında, son bir yıldır şirkette yarıdan fazla hisse ile ortak olan Salim Kırcıoğlu adına düzenlenen iş deneyim belgesinin şahsın kamu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren (1) yıllık süre içinde gerçekleştirilecek ihalelerde söz konusu deneyim belgesinin kullanılmasının uygun olmadığı gerekçesiyle, davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ardından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında ve bu kararın iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan; davalı idare tarafından, Salim Kırcıoğlu'nun kamu görevinden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışmasına rağmen, kamu görevinden ayrılmasının üzerinden üç yıl geçmeden ayrıldığı kurumdaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ayrıldığı kurumun ihalesine yarıdan fazla hisseye sahip şirket ortağı olarak katılmasının 2531 sayılı Kanun'un 2‘nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusu reddedilmekle birlikte, ihale konusu işin Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğüne ait olduğu, oysa iş deneyim belgesi sahibi Salim Kırcıoğlu'nun emekli olma tarihinden önceki son iki yıllık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü’nün farklı bir bölge müdürlüğünde görev yaptığı, bu nedenle 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesinde belirtilen "görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konular” kapsamında bir ihale söz konusu olmayıp, davacı şirketlerin ihaleye katılmasına bir engel bulunmadığı, Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü..."

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13