İş Kanunu İdari Para Cezaları

İş Kanunu İdari Para Cezaları

İş Kanunu İdari Para Cezaları

İş Kanunu İdari Para Cezaları
0.12.2011 tarihli, 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre; 2012 yılında geçerli olacak asgari ücret ile SSK taban ve tavan rakamlarını belirlenmiştir. Yürürlükte olan idari para cezalarının asgari ücrete bağlı olarak değişmesi sebebiyle 01.Ocak.2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan idari para cezaları da değişmiştir. 01.Ocak- 30.Haziran.2012 tarihleri arasında geçerli olan idari para cezaları aşağıdaki tabloda toplu halde bilgilerinize sunulmuş olup, hesaplamalarda 1 TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2012 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 134 3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren için ayrı ayrı) 13.591 3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 1.358 5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 117 7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 117 8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 117 14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 117 28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 117 29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 487 30 101 Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.842 30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.842 32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 134 32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 134 39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 134 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 487 38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 487 52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 487 41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 241 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 241 57 103 Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 241 59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 241 60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 241 63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.227 64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 241 68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1.227 69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.227 71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1.227 72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 1.227 73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1.227 74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.227 75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1.227 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.227 77 105/c İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak 1.358 78 105/a İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda) 270 78 105/c İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak 1.358 79 105/c Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak 1.358 80 105/c İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak 1.358 81 105/c İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek 1.358 85 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için 1.358 85 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için 679 86 105/b Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için 270 87 105/b Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için 270 88 105/c Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak 1.358 89 105/c İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak 1.358 90 106, 108 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 13.591 92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 10.873 96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 10,873 96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 10,873 107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 10.873
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13