İş Deneyim Tutarının Toplam Sunulması Gerekenden Fazla Olması

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

İş Deneyim Tutarının Toplam Sunulması Gerekenden Fazla Olması

İş Deneyim Tutarının Toplam Sunulması Gerekenden Fazla Olması

İş deneyim tutarının pilot ortağın ve özel ortağın toplam sunması gereken iş deneyim tutarından fazla olması durumunda, iş deneyiminin hem pilot ortak hem de özel ortak adına sunulabileceği hakkında  Danıştay 13. Dairesinin 17.03.2015 tarihli kararı;

 “... Dava; DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 81. Şube Müdürlüğü tarafından 13.09.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Erzurum HorasanKemerli Köyü Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine katılan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yolunda düzeltici işlem tesisine ilişkin 07.12.2010 tarih ve 2010/UY.III-3639 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; uyuşmazlığın, pilot ortak ile özel ortağın iş deneyimlerini aynı mezuniyet belgesi ile tevsik edemeyeceklerinden iş deneyimini tevsik edemeyen ihale üzerinde bırakılan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının % 80'ini, diğer ortakların ise % 20’sini karşılaması gerektiği, pilot ortağın iş deneyim tutarının tamamını karşılaması durumunda diğer ortaklara asgari iş deneyiminin % 20'sini karşılama veya % 40'dan az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilecekleri yönünde alternatif bir seçenek getirildiği, iş ortaklığında pilot ortak paydaşı ile özel ortağın aynı kişi olması ve bu kişiye ait mezuniyet belgesinin her iki ortağın ayrı ayrı iş deneyimi olarak sunulmasının, iş veya benzer işlerdeki deneyimleri tevsik etmek için sunulan mezuniyet belgesinin herhangi bir ihalede mükerrer kullanımı sonucunu doğuracağı, diğer bir anlatımla bir iş deneyiminin iki defa saydırılarak miktar olarak iki kat fazla iş deneyiminin varlığı gibi sonuç doğuracağı cihetiyle yerinde olmadığı değerlendirilmekte ise de; aynı kişi tarafından sunulan iş deneyim tutarının pilot ortağın ve özel ortağın toplam sunması gereken iş deneyim tutarından fazla olması durumunda söz konusu iş deneyiminin hem pilot ortak hem de özel ortak adına saydırılmasının mümkün olduğu, uyuşmazlık konusu olayda da Yılmaz İlhan'a ait iş deneyimi niteliğinde mezuniyet belgesinin asgari iş deneyimi tutarının tamamını karşılaması karşısında söz konusu mezuniyet belgesinin ayrı ayrı kullanılmaksızın pilot ortak için gerekli asgari iş deneyim tutarının % 80'ini özel ortak Yılmaz İlhan'a ait asgari iş deneyiminin % 20'sini karşıladığı ve bu şekliyle iş deneyimine ilişkin şartın yerine getirildiğinden dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 27.10.2011 tarih e E:2011/105, K:2011/1827 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek ” gerekçesiyle “Mahkeme kararının onanmasına” karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13