İş Deneyim Belgesine Konu İşin Esaslı Unsurunun Belirlenmesi

İş Deneyim Belgesine Konu İşin Esaslı Unsurunun Belirlenmesi

İş Deneyim Belgesine Konu İşin Esaslı Unsurunun Belirlenmesi

  • İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesi

  • İşin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması hâlinde belge tutarının tamamının dikkate alınacağı

  • İş deneyim belgesi konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması hâlinde iş deneyim belgesinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve ayrıştırma yapılarak uyuşmazlığa konu ihalede benzer iş olarak belirlenen işleri karşılayıp karşılamadığının ortaya konulması gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10.02.2022 tarihli kararı:

 “… İş deneyim belgesine ilişkin düzenlemeler incelendiğinde iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması hâlinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirileceği, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerektiği, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması hâlinde belge tutarının tamamının dikkate alınacağı, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması hâlinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işlerin değerlendirmeye alınacağı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa konu ihalede teklif edilen bedelin %80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, benzer iş olarak A-III ve A-IV grup işlerinin kabul edileceği anlaşılmakta olup, davacı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 6F83A003 EKAP kayıt sayılı iş deneyim belgesi incelendiğinde, belgenin Rushidro Halka Açık A.Ş.ye gerçekleştirilen "Serebryanskaya sulama barajı ve hidroelektrik santrali projesi" işine yönelik olarak Klimovsk StroySnabTek Ltd. Şti.ye düzenlenen bir iş deneyim belgesi olduğu, iş deneyim belgesi kullanılan Klimovsk StroySnabTek Ltd. Şti.nin hisselerinin tamamının 02.10.2019 tarihinde Ziver İnş. Taah. A.Ş. tarafından devralındığı, beyan edilen bu iş deneyim belgesinin esaslı unsuru bakımdan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A-VIII ve A-XIII grubu işlerden olduğu ve bu hâliyle esaslı unsur bakımında benzer işe ilişkin olmadığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrası kapsamında davacının beyan ettiği iş deneyim belgesinin esaslı unsuru bakımdan benzer iş olmaması nedeniyle iş deneyim belgesinin içeriğinde yer alan işlerden sadece ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunan işlerin tutarların değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Bu durumda, davacının uyuşmazlık konusu ihale kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve ayrıştırma yapmak suretiyle uyuşmazlığa konu ihalede benzer iş olarak belirlenen işleri karşılayıp karşılamadığının ortaya konulması suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığından bahisle tesis edilen dava konusu Kurul kararının davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir. …” gerekçesiyle anılan mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13