İş Deneyim Belgesinde Esaslı Unsurun Belirlenmesi Ve İtiraz Süreci Hakkında.

Teklif Zarfında Belgenin Fotokopisinin Sunulması

İş Deneyim Belgesinde Esaslı Unsurun Belirlenmesi Ve İtiraz Süreci Hakkında.

  • İş deneyim belgesinin uygun bulunmaması hâlinde belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunulması gerektiği,

  • Bu yönde bir talepte bulunulmaksızın ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin ilgili idaresince yeniden düzenlense dahi, sonradan değiştirilemeyeceği

Danıştay 13. Dairesinin 18.**.2021 Tarihli Kararı:

   “1) Temyize konu İdare Mahkemesi kararının itirazen şikâyet başvurusundaki 1. iddia bakımından dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının incelenmesi;

    Davacı tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen 02/09/2019 tarih ve 2018/39714-25622214-2-1 sayılı iş deneyim belgesi incelendiğinde; belgenin alt yüklenici sıfatıyla Metin Recai Yıldırım adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca “KBB Dilovası İlçesi Batı Kavşağı Kavşak Yolları Yapım İşi, 2018/39714” işine ilişkin olarak düzenlendiği, belgede uygulanan yapı tekniğinin “Yol ve sanat yapıları (yarma, dolgu, alt temel, bitümlü sıcak, karışımlar, toprakarme duvar, betonarme duvar, menfez, tretuvar), betonarme köprü, fore kazık, taş kolon, otokorkuluk” ile belgeye konu işin esaslı unsurunun A-V Grup: Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin 21/03/2018, geçici kabul tarihinin 26/02/2019 ve belge tutarının 17.529.406,83-TL, belge tutarının iş grupları itibarıyla dağılımının A-V Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı): %58, A-l Grup: Köprü ve Viyadük İşleri: %42 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

   Bu kapsamda iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsuru A-V Grup işler olduğundan, A-V Grup işlerin yeterlik şartı olarak istenildiği ihalelerde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirmede dikkate alınabileceği, ancak A-l Grup işlerin benzer iş olarak değerlendirileceği düzenlenen ihalede belge tutarının tamamının değil, A-l Grup işlere ilişkin tutar olarak belgede belirtilen %42 oranına karşılık gelen tutarın kullanılabileceği, dolayısıyla davacı tarafından teklif edilen tutarın en az %50'si tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği, sunulan iş deneyim belgesinin tutarının ihalede sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı görülmektedir.

   Diğer taraftan, davacı tarafından yapılan başvuru üzerine iş deneyim belgesini düzenleyen idarece söz konusu belgenin yeniden düzenlenmesi sonucunda esaslı unsurun A-l Grup işler olduğu belirtilmiş ise de, aktarılan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin 2.8. maddesine göre, iş deneyim belgelerinde esaslı unsur belirlenmesinde yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı dikkate alınabileceği gibi, işin yapım amacı ile işlevi de göz önünde bulundurularak esaslı unsurun tespitinin yapılabileceği, dolayısıyla esaslı unsur belirlenmesinde iki seçenek bulunduğu dikkate alındığında, düzenlenen iş deneyim belgesinin davacı tarafından uygun bulunmaması hâlinde belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunulması gerektiği, belgenin bu yönde bir talepte bulunulmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye sunulduğu, ihale sonrasında yapılan başvuru üzerine düzenlenen iş deneyim belgesinin ihalede kullanılamayacağı, davacı tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesinin değerlendirmeye esas alınacağı açıktır.

   2) 2. iddia bakımından dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının incelenmesi;

  Kurulca yapılan değerlendirme sonucunda, ihaleyi gerçekleştiren idarece, davacı tarafından beyan edilen tutarın EKAP’tan sorgulanan 2018 ve 2019 yılı gelir tablosu net satışlar tutarı olmadığının görülmesi üzerine bu tutarların 2018 ve 2019 yılı toplam fatura tutarı olabileceği değerlendirmesinde bulunularak, istekliden beyan edilen tutarları tevsik edici belge ya da belgelerin istenilmesi gerektiğinden ihaleyi gerçekleştiren idarece davacıdan, yeterlik bilgileri tablosunun “Yeterlik değerlendirmesine esas alınması istenen yıllar ve bu yıllara ait toplam ciro/fatura tutarı” bölümünde beyan ettiği bilgileri, ihale mevzuatı ve kesinleşen ihale dokümanında bu tür amaçla kullanılabileceği belirlenmiş belge ya da belgelerle tevsik etmesini isteyerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmış; ancak, 1. iddia kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunduğundan söz konusu belgelerin bu aşamada istenilmesine gerek bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiş; İdare Mahkemesince ise 1. iddia bakımından dava konusu Kurul kararının iptaline karar verildiğinden 2. iddia bakımından da Kurul kararının iptaline karar verilmiş ise de, Dairemizce yapılan inceleme sonucunda 1. iddia bakımından Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varıldığından 2. iddia bakımından da dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

   Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara **. İdare Mahkemesi'nin 27/**/2021 tarih ve E:2021/***0, K:2021/****6 sayılı kararının BOZULMASINA, 3.DAVANIN REDDİNE….” karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13