İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Olarak Düzenlenen İşler Kapsamında Olmaması

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Olarak Düzenlenen İşler Kapsamında Olmaması

  • İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Olarak Düzenlenen İşler Kapsamında Olmaması

  • Sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartnamede benzer iş olarak düzenlenen işler kapsamında olmaması

  • İş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi hâlinde, ayrıca dokümandaki benzer iş tanımına uygun olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında.

 Danıştay 13. Dairesinin 18.09.2019 tarihli kararı:

 “…Her ne kadar İdare Mahkemesi'nce; "ihale uhdesinde kalan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin, İdari Şartname’de benzer iş olarak düzenlenen AV grup işler kapsamında olmadığı, salt üst yapı işlerini içerdiği, alt yapı işlerini kapsamadığı" gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmişse de, isteklilerin, mutlaka dokümandaki benzer iş tanımına uygun bir belge sunmaları değil, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunan iş deneyim belgesini sunmaları gerekmektedir.

Bir başka anlatımla, istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi hâlinde, ayrıca dokümandaki benzer iş tanımına uygun olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Dava konusu Kurul kararında da ifade edildiği üzere, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de benzer iş olarak düzenlenen AV grup işler kapsamında olmadığı, salt üst yapı işlerini içerdiği, alt yapı işlerini kapsamadığı konusunda bir tartışma bulunmamaktadır. Bu durumda, ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterip göstermediği incelenmelidir.

 Dava konusu ihaleye ilişkin yukarıda anılan birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemleri ve yer verilen diğer bilgiler ışığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen, işin adının ”Cizre şubesi dahili yollarına sathi kaplama yapılması (idare malı bitüm ile) temel yapılması, (istenilen tipte malzeme temini ve nakli ile idare malı bitümün TÜPRAŞ rafinerilerinden bölgemiz sabit asfalt tanklarına nakli yapılması yapım işi” olarak belirtilen alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde uygulanan yapı tekniği başlığı karşısında işin tanımının “Sathi kaplama yapılması, temel yapılması, malzeme temini ve nakli” şeklinde ifade edildiği, isteklinin alt yüklenici olarak gerçekleştirdiği işin belge tutarının 5.140.473,71 TL, güncellenmiş tutarının ise 9.792.408,24-TL olduğu, iş deneyim belgesine konu ihalenin birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemleri incelendiğinde “sepetli kamyon ile elenmiş çakıldan konkasörle kırılmış, elenmiş agrega hazırlanması, tek kat sathi kaplama yapılması idare malı bitüm ile), asfalt mıcırının yol depolarına nakli, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile temel yapılması, mevcut agreganın iki kez yıkama makinesi ile yıkanması, temel malzemesinin nakli, asfalt mıcırının yıkama alanının nakli, elenmiş çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş malzeme temini, sabit asfalt tanklarına bitüm nakli, bitümün kantarda tartılması” iş kalemlerinin yer aldığı, belgeye konu işe ait birim fiyat tarifleri ve teknik şartname incelendiğinde de, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından dava konusu ihaleyle benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektirdiği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işleri içerdiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işe uygun olduğundan bahisle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13