İş Deneyim Belgesine Konu Sözleşmenin Noter Onaylı Olmaması

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

İş Deneyim Belgesine Konu Sözleşmenin Noter Onaylı Olmaması

İş Deneyim Belgesine Konu Sözleşmenin Noter Onaylı Olmaması

 Danıştay 13’üncü Dairesinin 08.06.2015 tarihli kararı

“……….Yukarıda yer verilen düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden; iş ve/veya mesleki tecrübenin tevsiki amacıyla, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler adına belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşlarca iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için ilgililerin aktarılan Yönetmelik düzenlemesinde yer alan belgeleri sunmalarının zorunlu olduğu; bu kapsamda, iş deneyimine konu sözleşmenin, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla noter onaylı olması şartının getirildiği görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihaleye katılan davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin dayanağı olan sözleşmede noter onayı olmadığının anlaşılması nedeniyle ihaleyi yapan idarece davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı; davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine; istenildiği hâlde belgeyi düzenleyen idarece yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin gönderilmemesi, gönderilen alt yüklenici sözleşmesinin ise noter onaylı olmadığının görülmesi, ayrıca iş deneyim belgesindeki dipnota konu Mahkeme kararının gerek taraf gerek konu açısından idarece düzenlenen iş deneyim belgesi için emsâl teşkil etmediği, zira şikâyete konu belgeye esas alt yüklenici sözleşmesinin bedel içerdiği, yani söz konusu Mahkeme kararı ile belgeye konu iş arasında bir bağlantının bulunmadığı, ayrıca başvuru sahibinin iddiasını destekler bir içeriğe de sahip olmadığı, hem belge eksikliği hem de şekil eksikliği sebebiyle inceleme konusu belgenin düzenlenmesinin mevzuat hükümlerine uygun olmadığından belgenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine ve davacı tarafından uyuşmazlık konusu ihalede kullanılan iş deneyim belgesinin iptal edilmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen Yenimahalle Belediye Başkanlığı'na bildirilmesine karar verildiği; bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından sunulan 24.06.2013 tarihli ve 2314 sayılı iş deneyim belgesinin (Alt Yüklenici-iş Bitirme) “43639 ada, 1 ve 2 parsellerde 24.673 m1 3 adet bloktan 118 adet daire inşaatı” işi esas alınarak Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından düzenlendiği, davacının işin alt yüklenicisi sıfatını haiz olduğu, belge tutarının 2004 yılında geçerli olan para birimine göre

10.250.000.000.000 TL olduğu, iş deneyim belgesine konu işin davacı ile S.S. Milenyum Farklı Kent Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan 18.06.2004 tarihli alt yüklenici sözleşmesi gereğince yapıldığı anlaşılmaktadır.

Anılan düzenleme gereğince özel kişilere yapılan yapım işleri için imzalanan sözleşmelerde noter onayı şartı getirilmiş olmakla birlikte, bir sözleşmede noter onayı olmaması bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesini kendiliğinden geçersiz hâle getirmez. Maddede sayılan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri gibi belgelerin sunulması durumunda bu belgelerden işin ilgili kişi tarafından yapıldığı anlaşılabiliyorsa salt sözleşmede noter onayı olmadığından bahisle iş deneyim'-belgesinin geçersiz kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu bağlamda, Dairemizin 17.12.2014 tarihli ara kararıyla,

"Davacıdan

1-S.S. Milenyum Farklı Kent Konut Yapı Kooperatifi'ne ait karar defterinin

2- Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 45'inci maddesinin 1 'inci fıkrasının (b) bendi gereğince; yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin,

3-Yapım sözleşmesinde belirtilen süreye ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin, onaylı suretlerinin istenilmesine"

karar verildiği, davacı tarafından ara kararımızla istenilen belgelerin gönderildiği, gönderilen belgelerin incelenmesinden, iş deneyim belgesine konu işin davacı tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, iş deneyim belgesine konu işin davacı tarafından yapıldığı dosyada bulunan bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin dayanağı olan sözleşmede noter onayı bulunmaması hususunun işin davacı tarafından yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırmayacağı, iş deneyim belgelerinin asıl olarak yapılan işin ilgili kişi tarafından yapıldığının tevsik edilmesi durumunda yapılan iş nedeniyle elde edilen deneyimi tevsik etmek amacıyla düzenlendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçerli bir belge olarak kabul edilmesi gerektiğinden, iş deneyim belgesinin belgesinin geçersiz olduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmediği ” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13