İş Deneyi Belgelerinin Tasdiki Usulü Hakkında Danıştay 13. Daire Kararı

İdarece Başvuru Yolu ve Süresinin Hiç Gösterilmemesi

İş Deneyi Belgelerinin Tasdiki Usulü Hakkında Danıştay 13. Daire Kararı

İş Deneyi Belgelerinin Tasdiki Usulü Hakkında Danıştay 13. Daire Kararı

Danıştay 13. Dairesinin 10.02.2017 tarihli kararı:

 “…Uyuşmazlık; davacı şirket tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin tasdik işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı hususundan kaynaklanmaktadır.

Bu itibarla, 1512 sayılı ve 6004 sayılı Kanunların, dış temsilciliklerimize, yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş bir belgeyi imzalayan kişinin belgeyi hangi sıfatla imzaladığına ilişkin tespit ve tasdik yapma görevi yüklemediği; dış temsilciliklerimizde, iş deneyim belgesinin düzenlendiği ülkenin Dış işleri Bakanlığının imza ve mührünün tasdikinden öte bir tasdik yapılabilmesinin mümkün olmadığı; belgeyi düzenleyen yabancı ülke makamlarından gerekli bilgilerin temin edilmesinin ise, dış temsilciliklerimizin yabancı ülkelerde sahip olduğu yetki, yasal düzenlemeler ve teşkilat yapısı çerçevesinde imkan dahilinde olmadığı, bu nedenle belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığına ilişkin bir tasdikin dış temsilciliklerimizce yapılamayacağı belge tasdikinin ancak, belgedeki imza ve mühürlerin belgenin düzenlendiği ülkenin Dış İşleri Bakanlığı tarafından onaylanmasına müteakiben yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” Gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline “

karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13