İmzalanan İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisine Tabi Nüsha Sayısı

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

İmzalanan İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisine Tabi Nüsha Sayısı

İmzalanan İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisine Tabi Nüsha Sayısı

Danıştay 9. Dairesi’nin 26/06/2014 tarihli kararı:

“…

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Davacı adına, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile arasında yapılan sözleşmenin iki nüsha olarak düzenlendiğinden bahisle 2006/Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı damga vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 90'ıncı maddesinde, imzası onaylanan iş kağıdının aslının ilgilisine verileceği ve imzalı bir örneğinin de dairede saklanacağı düzenlemesine yer verilmiş olup, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1'inci maddesinin birinci fıkrasında; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; ikinci fıkrasında; bu kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konulmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade ettiği; 5'inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; "Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar“ başlıklı ekli (2) sayılı tablonun, "(1) Resmi İşlerle İlgili Kağıtlar“ başlıklı bölümünün, "(C) Kişilerden Resmi Dairelere Verilen Kağıtlar“ başlıklı kısmının 11’inci fıkrasında da, kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde saklanacak nüshalarının damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre; taraflarca düzenlenerek noterde onaylatılan sözleşmelerin aslı ile birlikte her bir nüshasının da ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu kabul edilmekle birlikte, bahsi geçen sözleşmenin, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 90'ıncı maddesi uyarınca noterde saklanan nüshasının, damga vergisinden müstesna olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Olayda, davacı ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan D-100 Devlet Yolu Şirinyalı - Tavşancıl Kesimi Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı İşleri ve Köprü İşleri Yapımına ilişkin sözleşmenin dosyada bulunan örneğinin incelenmesinden, sözleşmenin "Yürürlük" başlıklı 59’uncu maddesinde, "… bu sözleşme; idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 28.09.2006 tarihinde imza altına alınarak 2 nüsha düzenlenmiş ve 1 nüshası taraflarca alıkonulmuştur." ibaresine yer verildiğinin anlaşıldığı; Beşiktaş 6. Noterliğinin 06.07.2011 tarih ve 2011/42 sayılı yazısında da, bahsi geçen sözleşmenin iki nüsha olarak düzenlendiği, onaylandıktan sonra, bir nüshasının saklanmak üzere noterde kaldığı, sözleşmenin taraflarında kalan diğer nüshaya ait damga vergisinin ise 28.09.2006 tarihinde ödenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Mevcut hukuki durum ve yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemeler birarada değerlendirildiğinde, imzalanan sözleşmelerin taraflarda kalan bir nüshasının damga vergisine tabi olduğu ve bu nüshaya ait verginin de davacı tarafından ödendiği, bir nüsha dışında noterde kalan ve 488 sayılı Kanuna ekli 2 sayılı tablo kapsamında damga vergisinden müstesna olan diğer nüshanın damga vergisine tabi olmadığı; söz konusu sözleşmenin bunların dışında başka nüshasının bulunduğuna ilişkin davalı idare tarafından yapılan herhangi bir tespit de bulunmadığından dava konusu vergi ziyaı cezalı damga vergisinde ve bu tarhiyata karşı açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Ankara 4. Vergi Mahkemesi'nin 15/09/20** tarih ve E:20**/21**, K:20**/21** sayılı kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 26/06/20** tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13