loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin de İtirazen Şikayet Başvuru Ehliyeti

İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunmak Gerekirken Doğrudan Dava Açılması

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin de İtirazen Şikayet Başvuru Ehliyeti

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin de İtirazen Şikayet Başvuru Ehliyeti

Danıştay 13. Dairesinin 24.11.2016 tarihli kararı;

 “…Yukarıda yer verilen kanun hükümlerine göre ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli veya istekli olabileceklerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ihaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişilerin istekli statüsünde bulundukları ve ihalenin üzerilerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri açıktır. Bu çerçevede; istekli statüsünde olan ve ihale üzerinde kalan davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine davacının iddiaları incelenerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davacı şirketin ihaleyi kazanmış olduğundan bahisle hukuken korunması ;bir hakkının ve dolayısıyla başvuru ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun usul yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, bu işleme karşı açılan davanın reddine yönelik İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara **. İdare Mahkemesinin 22.06.2016 tarih ve E:2016/1**8, K:2016/2**1 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline,… dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,”

karar verilmiştir.

     

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz