İhale Dokümanında Paçal Pozlara İlişkin Analiz Formatlarına Yer Verilmemesi

İhale Dokümanında Paçal Pozlara İlişkin Analiz Formatlarına Yer Verilmemesi

İhale Dokümanında Paçal Pozlara İlişkin Analiz Formatlarına Yer Verilmemesi

İhale Dokümanında Paçal Pozlara İlişkin Analiz Formatlarına Yer Verilmemesi

İdarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesinin mümkün olduğu,

Paçal pozlara ilişkin analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

  Danıştay 13. Dairesi’nin 13.12.2022 tarihli kararı

 "Temyize konu Mahkeme kararının, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan birinci iddia yönünden incelenmesi;

Aktarılan kuralların değerlendirilmesinden, idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen yapım işlerinde isteklilerin tekliflerini, birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerine ilişkin ihale dokümanında idarece yer verilen birim fiyat tariflerini dikkate alarak hazırlayacakları, mevcut ihale dokümanında birim fiyat tariflerinin yer aldığı, basiretli tacir sıfatını haiz isteklilerin tekliflerini mevcut ihale dokümanını esas alarak hazırlayabilecekleri, paçal iş kalemi için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilebileceği gibi söz konusu analiz formatlarının aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde de isteklilere verilebileceği hususunda idareye takdir yetkisi verildiği dikkate alındığında, paçal pozlara ilişkin analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Temyize konu Mahkeme kararının, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan ikinci iddia yönünden incelenmesi;

İhale ilanında yer alan hususlara yönelik başvuruların süresinin ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ise dokümanın satın alındığı tarihte başlayacağı ve şikâyetlerin, bu tarihlerden başlamak üzere 4734 sayılı Kanun'un 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on günü aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir.

Davacı tarafından itirazen şikayete konu edilen ve İdari Şartname'nin 35. maddesinde yer verilen fiyat dışı unsurlara ilişkin düzenlemeye İhale İlanı'nın 5. maddesinde yer verildiği, dolayısıyla söz konusu iddianın ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Hukuka aykırı olduğu iddia edilen düzenlenmenin ihale ilanında aynı şekilde yer aldığı, davacının aktarılan yasal düzenlemeler gereğince, ihale ilanının yayımlandığı 29/04/2022 tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği, ancak davacının bu süre geçtikten sonra 23/05/2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, davacının bu iddiasının 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereği süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında da hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır." gerekçesiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 14/09/2022 tarih ve E:2022/1661, K:2022/1704 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13